Αποχέτευση – Εκτελεσθέντα Έργα This page as PDF

»ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ

»Ι)

 

Η υποδοχή των λυμάτων στις Eγκαταστάσεις Eπεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) γίνεται στο αντλιοστάσιο εισόδου. Με τρεις κοχλιωτές αντλίες, τα λύματα ανυψώνονται και στη συνέχεια αφού εσχαρισθούν οδηγούνται σε δύο αεριζόμενες δεξαμενές εξάμμωσης, όπου απομακρύνονται η άμμος και τα λίπη.

 Ακολουθούν τα διάφορα στάδια επεξεργασίας με την εξής σειρά:

 • Τα λύματα οδηγούνται για πρωτοβάθμια καθίζηση σε πέντε κυκλικές δεξαμενές όπου επιτυγχάνεται απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών κατά 50% και μείωση του οργανικού φορτίου κατά 30% τουλάχιστον.
 • Μέσω της διώρυγας πρωτοβαθμίων και στη συνέχεια μέσω του αντλιοστασίου ανύψωσης, τα λύματα οδηγούνται στη βαθμίδα «ενεργού ιλύος» η οποία αποτελείται από οκτώ βιολογικούς αντιδραστήρες και από οκτώ δεξαμενές τελικής καθίζησης.
 • Στους βιολογικούς αντιδραστήρες, επιτυγχάνεται απομάκρυνση του οργανικού φορτίου αλλά και του αζώτου. Στις οκτώ δεξαμενές καθίζησης προς τις οποίες διοχετεύονται τα λύματα στη συνέχεια, γίνεται η τελική καθίζηση και η διαύγασή τους.
 • Τα διαυγασμένα λύματα, αφού απολυμανθούν, οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εξόδου για να διοχετευθούν με νέο δίδυμο αγωγό διάθεσης ανοιχτά στο Θερμαϊκό.
 • Η παραγόμενη πρωτοβάθμια ιλύς οδηγείται σε τέσσερις δεξαμενές πάχυνσης και στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω αντλιοστασίου στους αναερόβιους χωνευτές.
 • Μετά τη χώνευση, η ιλύς οδηγείται σε έξι δεξαμενές αποθήκευσης-μεταπάχυνσης και μέσω αντλιοστασίου στις δεξαμενές ομογενοποίησης και από εκεί στη μονάδα αφυδάτωσης.
 • Το παραγόμενο κατά την αναερόβια χώνευση βιοαέριο αποθηκεύεται σε δύο αεροφυλάκια και αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

»II)

 

Η μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων περιλαμβάνει:

 • Διάταξη υποδοχής και προεπεξεργασίας αστικών βοθρολυμάτων δυναμικότητας μέχρι 1200 κυβικών μέτρων ημερησίως.
 • Διάταξη υποδοχής και επεξεργασίας οργανικά βεβαρημένων, μη τοξικών βιομηχανικών λυμάτων δυναμικότητας 250 κυβικών μέτρων ημερησίως.
 • Γραμμή υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολύματων υψηλής περιεκτικότητας σε χονδρόκοκκα ανόργανα στερεά.
 • Γραμμή υποδοχής λυμάτων με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε επιπλέοντα στερεά.
 • Εξοπλισμό για την επεξεργασία των εσχαρισμάτων.
 • Εξοπλισμό δειγματοληψίας και ελέγχου ποιότητας των εισρεόντων βοθρολυμάτων καθώς και πλήρες σύγχρονο χημικό εργαστήριο για την παρακολούθηση επί 24ώρου βάσεως της λειτουργίας – επεξεργασίας της συνολικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης. Τα βοθρολύματα μετά την κατά περίπτωση προεπεξεργασία τους οδηγούνται για επεξεργασία στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛΘ).

»ΙΙΙ)

 

Το έργο του δίδυμου Αγωγού Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων εκτείνεται σε μήκος 7,9 χιλιομέτρων στη ξηρά και 2,6 χιλιομέτρων στη θάλασσα. Αποτελείται από 10μετρους σωλήνες κατασκευασμένους από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικής διαμέτρου 1,6 μέτρων.

Στο υποθαλάσσιο τμήμα ο δίδυμος αγωγός συνεχίζεται σε απόσταση 1000 μέτρων από την ακτή μέχρι βάθους 14 μέτρων. Στη συνέχεια, διαχωρίζεται σε δύο κλάδους μήκους 1600m, μέχρι τελικού βάθους 23 μέτρων εσωτερικά της γραμμής διέλευσης των πλοίων.

Για την καλύτερη διάχυση των επεξεργασμένων λυμάτων, τα τελευταία 400m του αγωγού αποτελούνται από διαχυτήρες διαφορετικών διαμέτρων με 50 ανυψωτήρες. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλείας, ο υποθαλάσσιος αγωγός έχει επιπλέον προστατευθεί, εσωτερικά με οικολογικό υφαλόχρωμα και εξωτερικά με φυσικούς ογκόλιθους και τσιμεντοστρώματα.

»ΛΟΙΠΑ

»ΙV)

 

Το έργο περιέλαβε εργασίες επισκευών, αντικατάστασης εξοπλισμού και εγκατάστασης πρόσθετου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις παρακάτω μονάδες της ΕΕΛΘ, ώστε να συνεχίσει αυτή να λειτουργεί με ασφάλεια, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας: Αντλιοστάσιο εισόδου, εσχάρωση – εξάμμωση, δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, αντλιοστάσια λάσπης και αφρών πρωτοβάθμιων καθιζήσεων, δεξαμενές προπάχυνσης, αντλιοστάσιο ιλύος, μονάδα αφυδάτωσης, αεροφυλάκια, δεξαμενές τελικής καθίζησης, αντλιοστάσιο εξόδου, αντικεραυνική προστασία και αυτοματισμοί, οδοφωτισμός και περιοχή προσωρινής εναπόθεσης λάσπης.

»V)

 

Βασικά στοιχεία

Χρηματοδότηση: Εθνικοί Πόροι ΣΑΕ 076/2

Ημερομηνία δημοπράτησης: 21.02-2005

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23.02.06

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 4.000.000,00 €

Έκπτωση: 20,60%

Αρχικό ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.) : 3.202.821,22 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό σύμβασης 1.723.821,62 € (3ος Α.Π.Ε.)

Αρχική συμβατική προθεσμία: 16 μήνες

2η παράταση προθεσμίας έως 23.06.08  (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ.2947/23-11-2007)

Ανάδοχος: ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

Το έργο περαιώθηκε στις 15/7/2008 σύμφωνα με την 1630/15-7-2008/ΤΚΕ/ΕΥΔΕ Απόφαση διάλυσης της σύμβασης που επέχει θέση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών.

Συνολικές πιστοποιήσεις εργασιών: 1.718.089,00 € (13ος, τελικός λογαριασμός)

Αντικείμενο εργολαβίας

Το έργο σχεδιάστηκε επειδή οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αδυνατούν να επεξεργαστούν πλήρως τους όγκους της ιλύος που παράγονται γιατί ενώ οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων έχουν κατασκευαστεί για το ονομαστικό φορτίο των 296.000 κ.μ. την ημέρα, η γραμμή επεξεργασίας ιλύος είχε κατασκευαστεί για μικρότερο φορτίο με αποτέλεσμα να είναι ανεπαρκής. Έτσι όταν το κύκλωμα λειτουργεί κανονικά υφίσταται χώνευση μόνο η πρωτοβάθμια λάσπη, ενώ η δευτεροβάθμια υφίσταται μόνο μηχανική πάχυνση με αποτέλεσμα η παραγωγή βιοαερίου να είναι σχετικά μικρή και η παραγόμενη ποσότητα αφυδατωμένης ιλύος να έχει σχετικά πτωχά χαρακτηριστικά.

Η ολοκλήρωση του έργου αποσκοπούσε να εξυγιανθεί οριστικά το κύκλωμα επεξεργασίας της ιλύος, δηλαδή να είναι δυνατή η αποτελεσματική πάχυνση, χώνευση και αφυδάτωση του συνόλου της λάσπης στην ΕΕΛΘ, και η εγκατάσταση θα αποκτήσει πλέον, και ως προς τη λάσπη, δυνατότητα υποδοχής λυμάτων σχεδόν όσο το ονομαστικό της φορτίο.

Η εργολαβία περιέλαβε  τα παρακάτω επιμέρους έργα:

α) Έργα επεξεργασίας ιλύος

• 3ος χωνευτής ιλύος

• κλιμακοστάσιο, κλωβός ανελκυστήρα και πεζογέφυρες εξυπηρέτησης των τριών χωνευτών

• σωληνώσεις προσαγωγής αυτής πρωτοβάθμιας παχυμένης ιλύος στο νέο χωνευτή

• δομικό μέρος αντλιοστασίου για την άντληση δευτεροβάθμιας παχυμένης αυτής αυτής χωνευτές

• αγωγός μεταφοράς αυτής μηχανικά δευτεροβάθμιας παχυμένης ιλύος αυτής αυτής

 χωνευτές
• σωληνώσεις απαγωγής αυτής χωνεμένης ιλύος από το νέο χωνευτή

• αγωγός εκκένωσης 3ου χωνευτή και γραμμής τροφοδοσίας μηχανικά παχυμένης ιλύος

• φρεάτια δικλείδων σωληνώσεων ιλύος

• αγωγοί εκχυλισμάτων και φρεάτια στην περιοχή από το φρεάτιο Φ12 έως το φρεάτιο Φ9

• απομόνωση των δύο διαμερισμάτων αυτής υφιστάμενης δεξαμενής ομογενοποίησης

• Η/Μ εξοπλισμός 3ου χωνευτή ιλύος

• ανελκυστήρας και αντικεραυνική προστασία κλιμακοστασίου εξυπηρέτησης χωνευτών

• μηχανικοί παχυντές

• συμπιεστές βιοαερίου

• Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίου προώθησης αυτής παχυμένης δευτεροβάθμιας ιλύος
• μηχανισμοί ηλεκτροκίνησης θυροφραγμάτων

β) Κύρια Έργα Νερού Χρήσης ΕΕΛΘ

• νέοι αγωγοί

• δεξαμενή βιομηχανικού νερού

• δομικό μέρος αντλιοστασίου διανομής βιομηχανικού νερού

• έργα εκκένωσης κύριων έργων και εγκαταστάσεων νερού χρήσης χρήσης ΕΕΛΘ

• αντλιοστάσιο υδροληψίας βιομηχανικού νερού

• φίλτρα βιομηχανικού νερού

• αντλιοστάσιο διανομής βιομηχανικού νερού

• δεξαμενή και πιεστικό συγκρότημα ποσίμου νερού

• αυτοματισμός, τηλεέλεγχος, τηλεχειρισμός νέου εξοπλισμού

Προόδος εργασιών

Κατασκευάστηκε το 50,25% του έργου και συγκεκριμένα αποπερατώθηκαν τα έργα Π/Μ του αντλιοστασίου παχυμένης ιλύος και των κύριων έργων χρήσης νερού και εγκαταστάθηκε ο Η/Μ εξοπλισμός τους. Εγκαταστάθηκαν επίσης τα θυροφράγματα του μεριστή παχυντών, ο εξοπλισμός του οικίσκου πολυηλεκτρολύτη, οι μηχανικοί παχυντές και κατασκευάστηκαν τα heatamix. Επίσης, σκυροδετήθηκαν οι διαφραγματικοί τοίχοι για τη θεμελίωση του 3ου χωνευτή και εκτελέσθηκαν οι απαιτούμενες δοκιμαστικές μετρήσεις.

Η ΕΥΔΕ λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου ενέκρινε παράταση μέχρι 23.6.08 (οριακή προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1418/84), η οποία και έληξε χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες, ενώ με την 1630/15.7.2008 απόφαση έγινε αποδεκτή η αίτηση του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, που υποβλήθηκε την 1.7.08. Εγκρίθηκε η τελική επιμέτρηση του έργου. Διενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή και εγκρίθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 9/9/2009 και απόρριψη της από 10/07/2009 ένστασης του Αναδόχου. Διενεργήθηκε η οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 25/02/2010 με απόρριψη της 05/01/2010 ένστασης του Αναδόχου. Με την οικ 903/8-4-2010/Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ απορρίφθηκε η από 7/12/2009 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου κατά της αρ.πρωτ.ΕΥΔΕ οικ 2010/7-9-2009/Απόφαση ΓΓΔΕ. Με την με αρ.πρωτ.1909/19-7-2010/Απόφαση ΓΓΔΕ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και η διάθεση πίστωσης για αποζημίωση στον Ανάδοχο λόγω διάλυσης της σύμβασης και αύξησης του ΦΠΑ .

»ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ

»VI)

Για το έργο εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής κατά 75% σύμφωνα με την απόφαση Ε(2006)6933/15.12.2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την Απόφαση Ε(2010)4434/24-6-2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε τροποποιητικό αίτημα του έργου που υποβλήθηκε από την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ στις 10-12-2009 για χρονική παράταση μέχρι 31-12-2010. Στις 22-10-2010 υποβλήθηκε νέο αίτημα τροποποίησης για παράταση της επιλεξιμότητας μέχρι 31-12-2011 το οποίο και εγκρίθηκε με την με αρ.Ε(2011)2912τελικό/19-4-2011 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τον μήνα Νοέμβριο διενεργήθηκε έλεγχος από την αρχή πληρωμής της Γεν. Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης με αντικείμενο την αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.

Το έργο αφορά το τρίτο στάδιο της επέκτασης και ολοκλήρωσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης με το εξής αρχικό χρονοδιάγραμμα: Ημερομηνία έναρξης: 13.02.2006 και  Ολοκλήρωση: 31.12.2011. Περιλαμβάνει 6 υποέργα τα οποία έχουν ουσιαστικά υλοποιηθεί, ενώ οι απαλλοτριώσεις (υποέργο 6) είναι ακόμη σε εξέλιξη

 

»VIα)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 17.700.000 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07630000

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής ΙΙ της Ε.Ε. (75%)  – Εθνικοί πόροι 25%

Ημερομηνία διαγωνισμού: 24.11.2008

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ 1072/10-06-2009

Έκπτωση δημοπρασίας : 3,4916%

Ανάδοχος: Τ.Ε. Χ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 26.08.2009

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 26.07.2012

[20 μήνες περαίωση εργασιών και θέση σε λειτουργική ετοιμότητα (1ο τμήμα του έργου: 17 μήνες & 3 μήνες) και 15 μήνες δοκιμαστική λειτουργία]

 6η Παράταση προθεσμίας, έως 15.04.2013

 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ. 771/1-4-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 17.081.993,56 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: Το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών έως τέλος Β΄ τριμ 2013: 16.437.704,21 € (34ος λογαριασμός)

[εκ των οποίων 15.410.452,29 €  αφορούν το 1ο τμήμα του έργου]

Παραλαβή 1ου τμήματος(μελέτη, κατασκευή, θέση σε λειτουργία):

Ημερομηνία βεβαιωμένης περαίωσης 14-12-2011

Βεβαίωση περαίωσης: ΕΥΔΕ/οικ.427/28-2-2012

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής: ΕΥΔΕ/οικ.1334/25-06-2012

Παραλαβή 2ου τμήματος(δοκιμαστική λειτουργία, συντήρηση):

Παραλαβή 2ου τμήματος:

Ημερομηνία βεβαιωμένης περαίωσης 15-4-2013

Βεβαίωση περαίωσης: ΕΥΔΕ/οικ.1056/08-05-2013

Αντικείμενο υποέργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η μελέτη (οριστική και μελέτη εφαρμογής), κατασκευή, θέση σε αποδοτική λειτουργία και λειτουργία και συντήρηση για διάστημα 15 μηνών (δοκιμαστική λειτουργία) της μονάδας θερμικής ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛΘ.

Η μονάδα θερμικής ξήρανσης ιλύος απαρτίζεται από δύο (2) παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα, ονομαστικής ικανότητας εξάτμισης (ανά γραμμή) 4.000 χγρ. νερού την ώρα σε συνεχή λειτουργία (ξηρότητα τελικού προϊόντος 92%) και μέγιστης δυνατότητας εξάτμισης (ανά γραμμή) 4.600 χγρ. νερού την ώρα (για συνεχή λειτουργία 7 ημερών). Η μονάδα είναι επεκτάσιμη, με πρόβλεψη αναμονών και χώρου για την μελλοντική εγκατάσταση μιας επιπλέον γραμμής ξήρανσης με τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισμό.

Ως προς την αλληλουχία της εκτέλεσης των επί μέρους έργων, το αντικείμενο της εργολαβίας διαχωρίζεται στα εξής διακεκριμένα τμήματα:

1ο τμήμα του έργου, που αποτελείται από το πρώτο μέρος (εκπόνηση οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και πλήρη κατασκευή των έργων) και το δεύτερο μέρος (θέση σε αποδοτική λειτουργία και εκτέλεση δοκιμών απόδοσης-συμμόρφωσης της εγκατάστασης).

2ο τμήμα του έργου, που περιλαμβάνει τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο για 15 μήνες (περίοδος συντήρησης).

Η προσωρινή παραλαβή προβλέφθηκε να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για το πρώτο και το δεύτερο τμήμα. Η οριστική παραλαβή προβλέφτηκε ταυτόχρονα με την προσωρινή παραλαβή του δεύτερου τμήματος.

Με την λειτουργία της μονάδας ξήρανσης επιτυγχάνεται δραστική μείωση του όγκου και του βάρους και επίσης βελτίωση των χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος της ιλύος της ΕΕΛΘ που οδηγείται προς διάθεση ή απόθεση. Αυτό επιτρέπει την οικονομική και ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση και του προϊόντος, ελαχιστοποιεί το πρόβλημα εναποθέσεων και παρέχει εναλλακτικές προοπτικές τελικής διάθεσης όπως στη γεωργία, δασοκομία, ή σαν καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2007 σταμάτησε η διάθεση της παραγόμενης ιλύος της ΕΕΛΘ στην χωματερή των Ταγαράδων, οπότε, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ξήρανσης, η παραγόμενη λάσπη συσσωρεύτηκε στην περιοχή της εγκατάστασης.

 

Εξέλιξη υποέργου

Την 14-12-2011 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 10ης τμηματικής προθεσμίας του 1ου τμήματος του έργου που αφορούσαν στην ολοκλήρωση της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και στην ολοκλήρωση των δοκιμών απόδοσης και συμμόρφωσης. Στη συνέχεια η  δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας ξήρανσης (2ο τμήμα του έργου) ολοκληρώθηκε στις 15-4-2013 και έκτοτε η λειτουργία της μονάδας γίνεται από την ΕΥΑΘ ΑΕ.  Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες έγκρισης τακτοποιητικού  ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ της εργολαβίας.

»VIβ)

 

Για το υποέργο έχει υποβληθεί Σχέδιο Σύμβασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» η οποία έδωσε την σύμφωνη γνώμη της στις 21-4-2010 και στη συνέχεια με το έγγραφο με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ οικ1360/20-5-2010/Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης. Στις 29-6-2010 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 269.649,65€ για το φυσικό αέριο με την ΕΠΑ το οποίο και αποπληρώθηκε.

Με τη θέση της μονάδας ξήρανσης ιλύος σε λειτουργία άρχισε η χρήση του Φυσικού Αερίου. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας ξήρανσης, οι δαπάνες για το φυσικό αέριο δεν είναι συμβατική ευθύνη του αναδόχου της εργολαβίας της μονάδας, και πληρώνονται από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ076/3).  Μέχρι το τέλος της εκτέλεσης του υποέργου 1 (δηλαδή μέχρι 15-4-2013) πληρώθηκαν 3.548.106 €, εκ των κονδυλίων του συνολικού έργου. Στη συνέχεια οι δαπάνες του φυσικού αερίου αφορούν την ΕΥΑΘ Α.Ε.

 

»VIγ)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 464.100,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07630000

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής ΙΙ της Ε.Ε. (75%)  – Εθνικοί πόροι 25%

Ημερομηνία διαγωνισμού: 26.01.2005

Απόφαση ανάθεσης: ΕΥΔΕ οικ144/25-01-2006

Ανάδοχος: Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων

«ΕΝΜ Ε.Π.Ε. – Β. ΠΑΠΠΑ – Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15.02.2006

Αρχική Συμβατική Προθεσμία:  9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,

χωρίς να περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεων των μελετών

2η Παράταση προθεσμίας, έως 17.04.2008

(Απόφαση ΕΥΔΕ οικ. 734/17-03-2007)

Νομοθετικό πλαίσιο μελέτης: Ν716/77 και τα εκτελεστικά του Π.Δ.

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 464.100,00 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό σύμβασης: 1.130.100,00 €

[2ος Συγκριτικός Πίνακας (ΣΠ) με απόφαση έγκρισης ΕΥΔΕ οικ689/3-4-2012]

Πιστοποιήσεις εργασιών συνολικά: 1.113.658,75 €. (9ος λογαριασμός)

Έγκριση οριστικής μελέτης: ΕΥΔΕ/οικ.2535/25-11-2011

Βεβαίωση παραλαβής της μελέτης: ΕΥΔΕ 2767/19-12-2011

 

Αντικείμενο μελέτης

Η μελέτη αποσκοπεί στην επέμβαση στο τελευταίο τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού, και συγκεκριμένα στα τελευταία 4,5 χιλιόμετρά του πριν αυτός καταλήξει στην είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στο τμήμα αυτό του κεντρικού αγωγού συμβάλλει προοδευτικά πλέον το σύνολο των παροχών των λυμάτων της πόλης με συνέπεια ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση, ιδιαίτερα μάλιστα σε περίπτωση μικρών και μεσαίων βροχοπτώσεων. Με το υπό μελέτη έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί και 2ος κλάδος του αγωγού στο τελευταίο τμήμα του, ώστε ο ΚΑΑ να μπορεί να λειτουργεί πάντοτε με βαρύτητα και όχι υπό πίεση, ώστε να αποφεύγονται οι υπερχειλίσεις και η επιβάρυνση του Θερμαϊκού κόλπου. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται να απαιτήσει περίπου 2 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου.

 

Εξέλιξη υποέργου

Η οριστική μελέτη υποβλήθηκε στις 15.04.2008. Η έγκριση της ΜΠΕ εκδόθηκε με την  ΚΥΑ με αριθμ.πρωτ. οικ 198531/20-4-2011. Η οριστική μελέτη ελέγχθηκε από την Υπηρεσία, συμπληρώθηκε και τελικά εγκρίθηκε στις 25-11-2011. Με την 306/13-2-2012 Απόφαση Υπουργού εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 68.000€ και με την 689/3-4-2012 Απόφαση Υφυπουργού εγκρίθηκαν τα πινάκια της υδραυλικής μελέτης και ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας, συνολικού ύψους 1.130.100 €,  ύστερα από την από 24/11/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τμήματος Μελετών του ΣΔΕ. Εκκρεμεί η διαδικασία για το κλείσιμο της σύμβασης.

 

»VIδ)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 722.500,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07630000

Συγχρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής ΙΙ της Ε.Ε. (75%)  – Εθνικοί πόροι 25%

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28.06.2007

Απόφαση ανάθεσης: ΕΥΔΕ οικ2032/26-09-2007

Έκπτωση δημοπρασίας : 19,41 %

Ανάδοχος: Κοινοπραξία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. – ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΔΡΟΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Ε. ΚΑΤΣΩΝΗΣ – Ν. ΑΣΜΕΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΔΕΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Υπηρεσιών: 01.11.2007

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 01.05.2010

Παράταση προθεσμίας, έως 30.06.2012

 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ. 180/30-01-2012)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 582.231,30 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό σύμβασης: 888.741,17 €.

[Ποσό 1ης Συμπληρωματικής .Σύμβασης (ΣΣ)  300.888,75 € και

1ου Συμπληρωματικού Πίνακα (ΣΠ) συνολικής δαπάνης : 888.741,17 €

Απόφαση έγκρισης ΣΠ: ΕΥΔΕ οικ.2754/18-10-2010]

Πιστοποιήσεις εργασιών συνολικά: 888.741,17 € (31ος λογαριασμός)

Αντικείμενο σύμβασης υπηρεσιών

Αντικείμενο των υπηρεσιών του «Συμβούλου Διαχείρισης» είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη και στον έλεγχο των μελετών, στην επίβλεψη της κατασκευής και λειτουργίας καθώς επίσης και στη διαχείριση όλων των υποέργων και η συμμετοχή του στις φάσεις μελετών, επίβλεψης κατασκευής ή και δοκιμαστικής λειτουργίας που αφορούν τα αντικείμενα του έργου αυτού.

Εξέλιξη σύμβασης υπηρεσιών

Έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσίες και έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στις 29-6-2012.

»VIε)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 60.00,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07630000

Μη επιλέξιμη δαπάνη του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου έργου

Ημερομηνία διαγωνισμού : 18.09.2012 (επαναδημοπράτηση, μετά την αρχική προκήρυξη της 22-05-2012)

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος: ΕΥΔΕ οικ2613/11-12-2012

Έκπτωση δημοπρασίας : 31,17 %

Ανάδοχος: «ADVANCED ADVERTISING A.E.»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Προμήθειας: 21-2-2013

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 21-5-2013, 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1η  Παράταση: 1 μήνας, έως 21-06-2013

(Απόφαση ΕΥΔΕ: οικ1764/29-07-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 41.298,00 €

Πιστοποιήσεις εργασιών συνολικά:  το ποσό της σύμβασης

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής: Απόφαση ΕΥΔΕ 1492/16-8-2013

Αντικείμενο της σύμβασης προμήθειας:

Η υλοποίηση των μέτρων δημοσιότητας περιλαμβάνει 2 φάσεις.

Η A΄ φάση περιλαμβάνει :

 • διανομή 4σέλιδου ένθετου σε 6 εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και σε 2 εφημερίδες της Β. Ελλάδοπου κυκλοφορούν στο Νομό Θεσ/νίκης

και η B΄ φάση περιλαμβάνει :

 • παραγωγή DVD και αναλυτικού φυλλαδίου τα οποία θα διανεμηθούν σε όλους τους φορείς του Ν. Θεσσαλονίκης και
 • oλοσέλιδη καταχώρηση σε 6 εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας και σε 2 εφημερίδες της Β. Ελλάδος που κυκλοφορούν στο Νομό Θεσ/νίκης ή διανομή του αναλυτικού φυλλαδίου μέσω των εφημερίδων της Β. Ελλάδος που κυκλοφορούν στο Ν. Θεσ/νίκης.

Εξέλιξη της σύμβασης προμήθειας

Ο αρχικός διαγωνισμός της 21-5-2012 απέβη άγονος Με την ΕΥΔΕ/οικ1575/26-7-2012 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού εγκρίθηκε το σχετικό πρακτικό της επιτροπής με το οποίο απορρίπτονται και οι τρεις προσφορές, και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους. Ο διαγωνισμός επαναλήφθηκε στις 18-09-2012. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα.

»VIστ)

Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος απαλλοτριώσεων: 2.000.000,00 €

Χρηματοδότηση:  Εθνικοί πόροι ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ0760001

Απόφαση  κήρυξης απαλλοτρίωσης: 6589 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης – 24/9/2012 : ΦΕΚ 326 ΑΑΠ/ 24-10-2012

Περιγραφή απαλλοτρίωσης: «Δημιουργία ζώνης πλάτους 6 και 10 μ. για την κατασκευή του 2ου κλάδου Κύριου Αποχετευτικού Αγωγού Πόλεως Θεσσαλονίκης»

Δήμοι: α) Δέλτα β) Αμπελοκήπων-Μενεμένης, γ) Κορδελιού- Ευόσμου

Συνολικό εμβαδόν απαλλοτριούμενης ζώνης: 1712,27 μ2.

Αριθμός απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών: 25

Στα πλαίσια της προμελέτης Β΄ κλάδου Κ.Α.Α. (υποέργο 3) συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο κτηματολογικός πίνακας των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του Β΄ κλάδου του Κ.Α.Α. Έγινε γνωστοποίηση (20.02.2009) της πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στους αρμόδιους Δήμους (Ελευθερίου – Κορδελιού, Μενεμένης κι Εχεδώρου) και δημοσιεύτηκε στον Τύπο (24.02.2009) η ανακοίνωση της πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ακολούθησε αλληλογραφία με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τις απαιτούμενες προυποθέσεις για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων για την κατασκευή του έργου «2ου ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ Φ50Ν ΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.)», η οποία περιέλαβε τα παρακάτω:

- Έγγραφο ΕΥΔΕ/οικ/68/26.2.2009 για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.

- Έγγραφο κτηματικής υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 1422/18.5.2009 (1179/26.5.2009/ αριθ. πρωτ. ΕΥΔΕ) για συμπληρωματικά στοιχεία για εισήγηση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας ακινήτων.

- Έγγραφο ΕΥΔΕ με αριθ. πρωτ. 1179/4.6.2009 απάντηση στο ανωτέρω έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας.

- Έγγραφο κτηματικής υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 3691/9.6.2009 (1359/9.6.2009/ αριθ.πρωτ. ΕΥΔΕ) για επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία για την τήρηση των προυποθέσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του άρθρου 3 Ν. 2882/01.

- Έγγραφο ΕΥΔΕ 1359/26-6-2009 με όλα τα αιτηθέντα στοιχεία στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και έγγραφο με αρ.πρωτ. 1031/28-4-2011 με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, τελευταία προυπόθεση για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

- Με την Απόφαση ΕΥΔΕ με αρ.πρωτ. οικ 1318/30-5-2011 24/9/2012 εγκρίθηκε η αναθεωρημένη τοπογραφική μελέτη του ανωτέρω έργου.

- Με το έγγραφο ΕΥΔΕ οικ 1516/23-6-2011 δόθηκαν διευκρινήσεις για εμβαδά που εμφανίζονται στους κτηματολογικούς πίνακες Μαίου 2011.

- Υπογράφηκε στις 24-9-2012 και δημοσιεύτηκε στις 24-10-2012 στο ΦΕΚ η Απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσεις από τον Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ-Θ.

-Αναμένεται ορισμός για δικάσιμη, για τον προσωρινό καθορισμό τιμήματος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

- Στάδιο εξέλιξης: «Διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης»