Αντιπλημ. – Εκτελεσθέντα Έργα This page as PDF

Ι) Διευθέτηση ρέματος Πολίχνης. Κλειστό τμήμα και τμήμα ανοικτού ρέματος στα όρια του Δήμου Πολίχνης

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 02.11.05

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 2.800.000,00 €

Έκπτωση: 41,51%

Ποσό αρχικής σύμβασης με Φ.Π.Α.: 1.637.806,55 €

1ος ΑΠΕ και 1η Σ.Σ.(συνολικά)2.387.806,55 €, 2ος ΑΠΕ 2.387.806,55 €, 3ος ΑΠΕ 2.387.806,55 €

Ημερ/νία συμβατικού πέρατος εργασιών: 02.12.08

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: 02.03.09

Ανάδοχος: ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.

Αντικείμενο της εργολαβίας

1)      Κατασκευή κλειστού αγωγού ομβρίων ορθογωνικής διατομής κατά μήκος της οδού Λατομείου στο Δήμο Πολίχνης μήκους 405,96μ.

2)      Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων εκατέρωθεν του κλειστού αγωγού στην οδό Λατομείου στο Δήμο Πολίχνης μήκους 341,82μ. Φ630, 209,08μ. Φ355, 405,18μ. Φ 160 και 106,90μ. Φ200.

3)      Κατασκευή οδοποιίας πάνω από τον κλειστό αγωγό στην οδό Λατομείου στο Δήμο Πολίχνης.

4)      Διαμόρφωση ανοικτού ρέματος κλάδου V στο ρέμα Πολίχνης μήκους 239,19μ. με σύγχρονη κατασκευή δικτύου ακαθάρτων εκατέρωθεν αυτού συνολικού μήκους 661,53μ. Φ355και 25,64μ. Φ630.

5)      Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε δρόμους του Δήμου Πολίχνης συνολικού μήκους 3.653,66μ.

Πρόοδος εργασιών – Οικονομικά στοιχεία

Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα στις 2.3.09, υπογράφηκε η σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 30.4.09 και εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ στις 3.8.09. Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με την αρ.πρωτ.2770/9-12-2009/Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. Απορρίφθηκε η από 02/11/2009 Αίτηση Θεραπείας με την οικ.904/8-4-2010/Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Διενεργήθηκε η οριστική παραλαβή, συντάχθηκε το πρωτόκολλο στις 14/12/2010 και εγκρίθηκε με την Απόφαση ΕΥΔΕ οικ 3461/24-12-2010/ΓΓΔΕ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Έχουν πιστοποιηθεί εργασίας συνολικής δαπάνης 2.274.903,42€.

»ΙΙ)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 22.03.07

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 600.000 €

Έκπτωση: 7,9325%

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 552.401,58 €

2ος ΑΠΕ: 545.207,34€

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 12 μήνες έως 22.03.08

Ανάδοχος: ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ

Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η εγκιβωτισμένη διαμόρφωση του ρέματος κατάντη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας και μέχρι την θάλασσα μήκους 360μ μέσω της δημιουργίας ανοικτού ορθογωνικού αγωγού διαστάσεων 3μ πλάτος x 1.5 μ ύψος μήκους 200μ. και κλειστού δίδυμου αγωγού διαστάσεων 2×2,5 πλάτος x 1,20 ύψος μήκους 200μ. Επίσης κατασκευάστηκαν καινούργιοι αγωγοί ακαθάρτων από PVC Φ250 μήκους 160μ εκατέρωθεν του κλειστού αγωγού. Αριστερά δεξιά του ανοιχτού αγωγού διαμορφώθηκε πεζόδρομος.

Πρόοδος εργασιών – Οικονομικά στοιχεία

Η εργολαβία περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 22.3.08 με συνολικές πληρωμές 545.207,34€ και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής με την 857/22.4.2009 Απόφαση και η οριστική παραλαβή με την 2617/23-11-2009 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

 

»ΙΙΙ)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30.07.08

Προϋπολογισμός(με Φ.Π.Α.): 1.930.000,00 €

Έκπτωση: 8%

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 1.775.599,98€

1ος ΑΠΕ (με Φ.Π.Α.) : 1.771.628,18 €

Ημερομηνία συμβατικού πέρατος εργασιών: 30.07.09

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών: 3 μήνες, έως 30.10.09

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Μ. ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ – CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ – ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΕΠΕ(διακρ. Κ/ΞΙΑ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ)

Το έργο είναι ενταγμένο στο συνολικό έργο της Π.Κ.Μ για την «Προστασία και αναβάθμιση του Περιαστικού δάσους Θεσ/νίκης (Σέιχ – Σου)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 2ο Ταμείο Συνοχής.

Αντικείμενο της εργολαβίας

1) Διαμόρφωση του Ελαιορέματος με συρματόπλεκτα κιβώτια από την διατομή Ε1 έως Ε39 συνολικού μήκους 542 μ.

2) Κατασκευή τεχνικού διάβασης (γέφυρα 18,60Χ20,00 μ) στη συμβολή του Ελαιορέματος με την υπό διάνοιξη οδού Βεροίας του Δήμου Πυλαίας καθώς και αναγκαίες εργασίες προστασίας του Ελαιορέματος στην εν λόγω περιοχή.

Πρόοδος εργασιών – Οικονομικά στοιχεία Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-10-2009 με ολοκλήρωση του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου. Με την 2858/21-12-2009 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 1.771.628,18 €. Εγκρίθηκαν τα σχετικά ΠΠΑΕ και η τελική επιμέτρηση. Την 21-4-2010 διεξήχθη η προσωρινή παραλαβή και εγκρίθηκε το σχετικό πρωτόκολλο με την 1224/06-5-2010/Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και στις 27-4-2010 διενεργήθηκε έλεγχος απο τον ΕΣΠΕΛ ο οποίος το κατέταξε στην κατηγορία Ι. Στις 29-3-2011 διεξήχθη η οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε με την Απόφαση οικ 957/18-4-2011/ Γ.Γ.Δ.Ε Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ  το σχετικό πρωτόκολλο. Στις 8-6-2012 έγινε έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή (ΕΠΕΡΑΑ) για το κλείσιμο του συνολικού έργου της Π.Κ.Μ. Έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 1.667.897,07 €.

»ΙV)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28.03.08

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.) : 371.356,16 €

1ος Σ.Π. και 2ος Σ.Π. & 1η Σ.Σ.Ε (συνολικά) : 561.969,92 €

Διάρκεια: μέχρι 27-12-2010

Ανάδοχος: Σύμπραξη: «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.– ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε.–ΥΕΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Αντικείμενο εργολαβίας – προόδος εργασιών

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη και στον έλεγχο των μελετών, στην επίβλεψη της κατασκευής και λειτουργίας καθώς επίσης και στη διαχείριση όλων των έργων αρμοδιότητας του εργοδότη, ενώ εφόσον απαιτηθεί, υποβοηθά την Υπηρεσία στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των σχετικών έργων όπως επίσης και τις Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών για έργα και μελέτες που δημοπρατούνται. Στο αντικείμενο του Τ.Σ. εντάσσεται και ο έλεγχος μελετών και έργων αποχέτευσης ομβρίων και μελετών αντιπλημμυρικών έργων που περιέρχονται στην Υπηρεσία συντεταγμένες από άλλους φορείς, οι οποίοι ελέγχονται και προωθούνται για έγκριση και υλοποίηση. Επίσης παρέχει την στήριξη του στα γραφεία Ποιότητας και Αντιπλημμυρικών Έργων της Υπηρεσίας.

 Η εργολαβία περαιώθηκε εμπρόθεσμα και οι υποχρεώσεις του Τ.Σ. έληξαν και τακτοποιήθηκαν εντός μηνός από το τέλος της σύμβασης σύμφωνα με την κοινή δήλωση μεταξύ του Τ.Σ. και της Υπηρεσίας στις 14/3/2011. Έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 561.969,92 €.

»V)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 17.01.06

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 550.000,00 €

Έκπτωση: 35,37%

Ποσό αρχικής σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 358.452,16 €

Ημερομηνία συμβατικού πέρατος εργασιών: 17.07.07

Ανάδoχoς: ΒΟΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.

 

Αντικείμενο εργολαβίας – πρoόδος εργασιών

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

Γενικός καθαρισμός και εξομάλυνση:

1) Της Περιφερειακής Τάφρου συνολικού μήκους περίπου 7.800,00 μ.(27/6/2006 – 15/9/2006). 2) Του χειμάρρου Διαβατών από τη συμβολή του στο Δενδροπόταμο.και ανάντη ως την οδό Μοναστηρίου, του κλάδου Διαλογής ΟΣΕ από τη συμβολή του στον χείμαρρό Διαβατών έως την οδό Μοναστηρίου και του κλάδου Τσάνταλη, στο τμήμα που διέρχεται με κλειστό αγωγό κάτω από την οδό Μοναστηρίου, συνολικού μήκους καθαρισμού περίπου 5.100,00μ.(13.2.2006 – 27.3.2006).

3) Του χειμάρρου Δενδροποτάμου από τη συμβολή του με τον κλειστό αγωγό επί της οδού Λαγκαδά ως το ΤΙΤΑΝ περίπου 2.500,00μ. (18.3.2006 – 14.4.2006).

4) Του χειμάρρου Ξηροποτάμου από το Δενδροπόταμο μέχρι 400μ ως ανάντη του άξονα της Περιφερειακής οδού περίπου 2.700,00μ. (31.3.2006 – 18.4.2006 και 11.6.2006 – 28.6.2006)

5) Του χειμάρρου Ευκαρπίας από το Δενδροπόταμο ως το τέλος του οικισμού Ευκαρπίας περίπου 1.300,00μ. (27.3.2006 – 12.4.2006)

6) Του χειμάρρου Πυλαίας από την Περιφερειακή Τάφρο ως 500μ ανάντη του άξονα της Περιφερειακής οδού περίπου 1.800,00μ.(17.7./2006 – 22.9.2006).

7) Του χειμάρρου Δενδροποτάμου, από τη γέφυρα Καλοχωρίου έως τις εκβολές περίπου 1.100,00μ. (27.2.2006 – 23.3.2006).

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ Καθαρισμός από μπάζα και σκουπίδια των χειμάρρων που αναφέρονται στην ΟΜΑΔΑ Α και συγκεκριμένα:

1) Τρεις (3) καθαρισμοί της Περιφερειακής Τάφρου (9.12.2006 – 20.12.2006, 17.3.2007 – 31.3.2007, 16.6.2007 – 30.6.2007).

2) Τέσσερις (4) καθαρισμοί του χειμάρρου Διαβατών και του κλάδου Διαλογής ΟΣΕ (17.7.2006 – 31.7.2006, 16.11.2006 – 30.11.2006, 17.3.2007 – 31.3.2007, 5.7.2007 – 17.7.2007).

3) Τέσσερις (4) καθαρισμοί του χειμάρρου Δενδροποτάμου (17.7.2006 – 31.7.2006, 1.11.2006 – 15.11.2006, 1.3.2007 – 16.3.2007, 5.7.2007 – 17.7.2007).

4) Τρεις (3) καθαρισμοί του χειμάρρου Ξηροποτάμου (17.10.2006 – 31.10.2006, 15.2.2007 – 28.2.2007, 16.6.2007 – 30.6.2007).

5) Δύο (2) καθαρισμοί του χειμάρρου Ευκαρπίας (1.11.2006 – 15.11.2006, 1.6.2007 – 15.6.2007).

6) Ένας (1) καθαρισμός του χειμάρρου Πυλαίας(1.6.2007 – 15.6.2007).

7) Ένας (1) καθαρισμός του Δενδροποτάμου από γέφυρα Καλοχωρίου έως εκβολές (1.10.2006 – 16.10.2006).

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα στις 17.7.07 με συνολική δαπάνη εργασιών 311.307,84 € και έχουν συντελεστεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή.

»VΙ)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 25.04.05

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 400.000,00 €

Έκπτωση: 51,52%

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 195.573,12 €

Ημερομηνία συμβατικού πέρατος εργασιών: 25.10.06

Ανάδοχος: ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ

Αντικείμενο εργολαβίας – πρόδος εργασιών

Εκτελέστηκαν οι παρακάτω ομάδες εργασιών ΟΜΑΔΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε από 25.04.05 έως 26.09.05 και περιελάμβανε καθαρισμό και διαμόρφωση των μη τσιμεντοστρωμένων χειμάρρων, καθαρισμό των διατομών που είναι τσιμεντοστρωμένες σε όλο το πλάτος αυτών από χόρτα και σκουπίδια κάθε είδους, καθαρισμό των αρμών και αφαίρεση και απομάκρυνση μπαζών, συνδυασμένο καθαρισμό με μόρφωση όπου η κοίτη του χειμάρρου ήταν τσιμεντοστρωμένη και τα πρανή χωμάτινα (χείμαρρος Ν. Τύπα και χείμαρρος Ασημάκη), καθώς επίσης και αφαίρεση και απομάκρυνση σκουπιδιών

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ Εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραπάνω χειμάρρων από χόρτα, μπάζα και σκουπίδια. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις:

α) Από 26.09.05 έως 28.11.05.

β) Από 01.06.06 έως 25.10.06.

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Έγινε ο εντοπισμός εννέα φρεατίων επίσκεψης και καθαρισμού με τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων βάσει της υπάρχουσας οριζοντιογραφίας. Δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του συνόλου των φρεατίων επίσκεψης και καθαρισμού επειδή ο κλειστός αγωγός Δενδροποτάμου έχει διαμορφωθεί σχεδόν σε όλο το μήκος του σε οδό ταχεία κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει αδύνατη η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών που προβλεπόταν για το κεφάλαιο αυτό

Το έργο περαιώθηκε στις 25.10.06 με συνολική δαπάνη εργασιών 133.176,05 € και στις 11.12.08 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

 

»VII)

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.12.08

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 980.000,00€

Έκπτωση: 43,75%

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.) : 551.241,55€

1ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ.Ε (συνολικά) : 821.241,55€, 2ος ΑΠΕ: 821.241,55€, 3ος ΑΠΕ : 827.595,66€

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης εργασιών:29.12.10

Ανάδοχος: ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

Αντικείμενο εργολαβίας – προόδος εργασιών

Οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων άρχισαν στις 19.03.09. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά οι χείμαρροι και τα ρέματα και η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των αντίστοιχων εργασιών τους:

1) ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Ολοκληρώθηκε Μάιος – Νοέμβριος 2009)

2) ΤΑΦΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΟΣΕ (Ολοκληρώθηκε από 24.8.09 έως 4.9.09)

3) ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (Ολοκληρώθηκε από 4.9.09 έως 15.9.09)

4) ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΣΕ (Σεπτέμβριος 2009)

5) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (ολοκληρώθηκε 11/2009 έως 1/2010))

6) ΤΑΦΡΟΣ ΧΑΡΜΠΑΛΗ (ολοκληρώθηκε Σεπτέμβριος 2009)

7) ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (Ολοκληρώθηκε α΄φάση 23.7.09 έως 8.8.09, β’φάση 1.9.09 έως 9.9.09)

8) ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (Ολοκληρώθηκε από 06.07.09 έως 18.08.09)

9) ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ (Ολοκληρώθηκε από 14.05.09 έως 23.05.09)

10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟΣ (Ολοκληρώθηκε από 6.05.09 έως 30.06.09)

11) ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ (Ολοκληρώθηκε από 10.8.09 έως 2.9.09)

12) ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ (Ολοκληρώθηκε από 25.06.09 έως 4.7.09)

13) ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ (Ολοκληρώθηκε α΄φάση 19.3.09 έως 2.4.09, β’φάση 3.8.09 έως 14.8.09)

14) ΕΥΟΣΜΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (Ολοκληρώθηκε από 10.8.09 έως 18.8.09)

15) ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΥΠΑ (Ολοκληρώθηκε από 01.04.09 έως 05.04.09)

16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΥΦΑΝΕΤ (Ολοκληρώθηκε από 10.04.09 έως 15.04.09)

17) ΛΥΤΡΑ (Ολοκληρώθηκε από 03.04.09 έως 06.04.09)

18) ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ (Ολοκληρώθηκε από 07.04.09 έως 15.04.09)

19) ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (Ολοκληρώθηκε από 10.08.09 έως 25.05.09)

21) Ρέματα Περαίας 1,3,4,6,7,8 (Μάιος 2009-Ιούνιος 2009)

22) ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (Ολοκληρώθηκε από 28.5.09 έως 16.5.09)

23) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ (Ολοκληρώθηκε από 20.7.09 έως 3.8.09)

24) ΠΕΥΚΩΝ-1,2,3 (Ολοκληρώθηκε από 10.8.09 έως 26.8.09)

25) ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – Ρέμα Παππά (Ολοκληρώθηκε Α’Φάση: 23.6.09-7.7.2009,

Β’Φάση Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2010)

26) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ολοκληρώθηκε από 16.06.09 έως 20.07.09)

27) ΘΕΡΜΗΣ (Oλοκληρώθηκε Ιούνιος 2009)

28) ΜΙΚΡΑΣ – ΠΡ. ΗΛΙΑ (Ολοκληρώθηκε από 1.06.09 έως 17.06.09)

29) ΡΕΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (Ολοκληρώθηκε από 17.6.09 έως 6.7.09)

30) ΜΙΚΡΑΣ Α62 (Ολοκληρώθηκε από 17.06.09 έως 06.07.09)

31) ΡΕΜΑ ΚΟΜΒΟΥ ΜΙΚΡΑΣ (Ιούλιος 2009)

32) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΝΤΗ (Ολοκληρώθηκε από 1.7.09 έως 29.8.09)

Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ , η 1η ΣΣΕ και η διάθεση πίστωσης ποσού 270.000,00 € με την αρ.πρωτ.ΕΥΔΕ οικ 2738/4-12-2009/Απόφαση Υπουργού Υποδ.Μεταφ.& Δικτύων και υπογράφηκε η 1η Σ.Σ.Ε. στις 18-12-2009. Μέχρι σήμερα έχουν καθαρισθεί 41 ρέματα και ολοκληρώθηκε το τεχνικό στη συμβολή των οδών Προφήτη Ηλία και Κονταξοπούλου του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Εγκρίθηκε με την Απόφαση ΕΥΔΕ οικ1456/28-5-2010/ΓΓΔΕ ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ και με την ΕΥΔΕ οικ3357/14-12-2010/ΓΓΔΕ ο 3ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 827.595,66 €. Έχει ολοκληρωθεί το 100% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας και υπογράφηκε η βεβαίωση περαίωσης στις 31-12-2010. Διενεργήθηκε στις 14-2-2011 η προσωρινή παραλαβή και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο με την Απόφαση με αρ.πρωτ. οικ 371/17-2-2011. Με την 711/5-4-2012 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής. Έχουν πιστοποιηθεί εργασίες συνολικής δαπάνης 826.857,56 €.

 

»VIIΙ)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 1.850.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΕ07600001

Ημερομηνία διαγωνισμού: 11.02.2007

Έκπτωση δημοπρασίας : 8,00%

Ανάδοχος: ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΔΗΣ ΕΔΕ

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 09.04.2008

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 09.04.2010

1η Παράταση προθεσμίας 16 μήνες, έως 09.02.2011

(Απόφαση ΕΥΔΕ 557/3-3-2010)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 1.702.000 €

Τελικό εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: 2.604.569,53 €.

(4ος ΑΠΕ, συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α., 4η Σ.Σ.Ε. 887.241,28 €)

Πιστοποιήσεις εργασιών: 2.604.566,00 € (14ος λογαριασμός)

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής: ΕΥΔΕ οικ.1776/31-08-2012

Αντικείμενο της εργολαβίας

1) Kατασκευή κλειστού αγωγού όμβριων υδάτων ορθογωνικής διατομής από τη θάλασσα μέχρι και την οδό Θερμαϊκού στον Δήμο Θερμαϊκού συνολικού μήκους 140,61μ.

2) Eπανακατασκευή του αγωγού ακαθάρτων στην οδό Μακεδονίας συνολικού μήκους 210,00μ.

3) Kατασκευή ορθογωνικής ανοικτής τάφρου από την οδό Θερμαϊκού μέχρι την οδό Κρήτης συνολικού μήκους 240μ.

4) Kατασκευή κλειστού αγωγού όμβριων υδάτων κάτω από τις οδούς Ιωνίας και Ρωμανού συνολικού μήκους 225,25μ.

5) Kατασκευή ορθογωνικής ανοικτής τάφρου από την οδό Ρωμανού μέχρι την οδό Αμπελοκήπων συνολικού μήκους 120μ.

6) Kατασκευή κλειστού αγωγού όμβριων υδάτων κάτω από την οδό Αμπελοκήπων συνολικού μήκους 31,40μ.

7) Kατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών από λιθοπληρούμενα συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) ανάντη της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Μηχανιώνας μήκους 140,04μ.

Πρόοδος εργασιών

Το έργο που είχε αρχικά δημοπρατηθεί τον Μάιο του 2007 και ακυρώθηκε τον Ιούλιο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, επαναδημοπρατήθηκε στις 11.12.07 και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση στις 9.4.08. Στις 10.5.09 εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής. Ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα η κατασκευή του  τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας και εγκρίθηκε η βεβαίωση περαίωσης της εργολαβίας με το αρ.πρωτ. οικ 410/22-2-2011/έγγραφο ΕΥΔΕ. Η προσωρινή παραλαβή έγινε στις 30-6-2011 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ 1751/21-7-2011. Η οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις 9/7/2012 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με το αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ οικ.1776/31-8-2012.