Ύδρευση – Επιμέρους Έργα This page as PDF

»ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ

Ι) Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα

Το έργο «Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα» περιέλαβε 22 συμβάσεις κατασκευής έργων και παροχής υπηρεσιών εκ των οποίων οι 12 αφορούσαν κύριες εργολαβίες κατασκευής έργων και οι υπόλοιπες μελέτες, παροχή υπηρεσιών συμβούλων και ερευνητικά προγράμματα.

Αναλυτικά τα έργα που κατασκευάσθηκαν είναι:

 • Ανακατασκευή τμημάτων της ενωτικής Διώρυγας Αλιάκμονα-Αξιού, μήκους 50 χιλιομέτρων. Η ενωτική Διώρυγα είναι ανοικτός αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή και έργα προστασίας του δίδυμου αγωγού σίφωνα Αξιού, μήκους 1,5 χιλιομέτρων και διαμέτρου 1,9 μέτρων.
 • Κατασκευή του αγωγού προσαγωγής από τον Αξιό έως το αντλιοστάσιο Σίνδου, μήκους 8,5 χιλιομέτρων και διαστάσεων 3,5×3 μέτρων.
 • Κατασκευή αντλιοστασίου Σίνδου.
 • Κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο Σίνδου μέχρι τα Διυλιστήρια, μήκους 4,7 χιλιομέτρων και διαμέτρου 1,7 μέτρων.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια). Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή δεξαμενών, αντλιοστασίων, αγωγών, κλινών άμμου και άνθρακα και δεξαμενής πόσιμου νερού, χωρητικότητας 75.000 κυβικών μέτρων, καθώς και του κτιρίου διοίκησης και των βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή χαλύβδινων αγωγών πόσιμου νερού, μήκους 16 χιλιομέτρων και διαμέτρου 1,7 έως 1,5 μέτρων, από τα Διυλιστήρια προς τις υφιστάμενες δεξαμενές Διαβατών και Ευόσμου και μέχρι την οδό Λαγκαδά.
 • Κατασκευή αγωγών και διακλαδώσεων πόσιμου νερού, από την οδό Λαγκαδά μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή της Καλαμαριάς και σύνδεση με τις υφιστάμενες δεξαμενές Πολίχνης, Νεαπόλεως, Βλατάδων, Τούμπας, μήκους 20 χιλιομέτρων και διαμέτρου 1,4 έως 0,5 μέτρων.

Εκτός της κατασκευής των έργων, χρηματοδοτήθηκαν και εκπονήθηκαν οι απαραίτητες σχετικές με τα έργα μελέτες, πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου και περιορισμού των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης, και οι συμβάσεις των σύμβουλων επίβλεψης και διαχείρισης έργων και των σύμβουλων για τον έλεγχο διαρροών στο υφιστάμενο δίκτυο.

Οικονομικά στοιχεία

Το εκτελεσθέν έργο ήταν ενταγμένο στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγχρηματοδότηση με το Ελληνικό Κράτος) με ποσό 106 εκ € (36 δις δρχ.) ενώ ποσό 16 εκ. € (5,5 δις δρχ.) έχει διατεθεί από άλλα κοινοτικά προγράμματα.

Στα διαγράμματα δείχνεται η κατανομή των δαπανών του έργου:

 • Σε βασικές κατηγορίες εργασιών: Έργα πολιτικού μηχανισμού, έργα Η/Μ, απαλλοτριώσεις, μελέτες και σχέδια.
 • Στα επί μέρους τμήματα του: Ανακατασκευή ενωτικής διώρυγας, μεταφορά νερού προς τα διυλιστήρια και μεταφορά πόσιμου νερού στην πόλη.

ΙΙ) Συμπληρωματικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα Ύδρευσης

Βασικά στοιχεία

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 15.03.06

Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 2.100.000,00 €

Έκπτωση: 10,09%

Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 1.888.040,47 €

2ος ΑΠΕ & 1η Σ.Σ.Ε. : 2.688.040,47 €,

3ος ΑΠΕ: 2.702.803,47  €

Συνολική συμβατική προθεσμία: 18 μήνες πλέον παράτασης 10 μηνών, έως 15.07.08

Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 15.09.2010

Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Αντικείμενο της εργολαβίας

Η εργολαβία αφορά στην κατασκευή των πρόσθετων έργων που απαιτούνται για τον αυτοματισμό της ρύθμισης παροχής και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου Ύδρευσης Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 1. Εγκατάσταση μετρητή παροχής κατάντη του θυροφράγματος στην αρχή της διώρυγας 6Α και ηλεκτρική σύζευξη με τους υφιστάμενους μηχανισμούς κίνησης των θυροφραγμάτων.
 2. Εγκατάσταση αυτοκαθαριζόμενης εσχάρας στο πέρας της διώρυγας Βραχιάς ανάντη των υφιστάμενων χειροκίνητων θυροφραγμάτων και μεταφορά των σημάτων των σχετικών με την κατάσταση της εσχάρας στα διυλιστήρια.
 3.  Αύξηση της δυναμικότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού οζόνωσης του νερού στο διυλιστήριο.
 4. Αντικατάσταση δύο βαλβίδων αντεπιστροφής και προσκόμιση τρίτης, στο Α/Σ Σίνδου με βαλβίδες παρόμοιου τύπου με την προσφάτως αντικατασταθείσα.
 5. Εγκατάσταση μηχανισμών ηλεκτροκίνησης των δικλείδων (Φ800) απομόνωσης στην κατάθλιψη των αντλιών του Α/Σ Σίνδου και της δικλείδας (Φ1600) του καταθλιπτικού αγωγού.
 6. Αντικατάσταση του ρυθμιστή σταθερής κατάντη στάθμης (AVIO) της δεξαμενής Δ2 στο διυλιστήριο.
 7. Περίφραξη του χώρου μετασχηματιστών του Α/Σ Σίνδου.
 8. Σύστημα ελέγχου των στροφών λειτουργίας των κινητήρων 6KV του Α/Σ Σίνδου.
 9. Μετρητές ενεργού ισχύος στο Α/Σ Σίνδου.
 10. Συντήρηση και ηλεκτροκίνηση των υφιστάμενων θυροφραγμάτων Βραχιάς.
 11. Κατασκευή στην περιοχή του Α/Σ Διαβατών αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού απομάκρυνσης του νερού εκκένωσης του καταθλιπτικού αγωγού Α/Σ Διαβατών – δεξαμενή Δ4 σε τάφρο.
 12. Κατασκευή αγωγού παράκαμψης της δεξαμενής Δ4 και
 13. Κατασκευή αγωγών εκκένωσης του αγωγού υδροδότησης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα σε περιπτώσεις βλάβης ή καθαρισμού στις ακόλουθες περιοχές:
 • Περιοχή κεντρικού αντλιοστασίου Διαβατών
 • Περιοχή δεξαμενής Δ4 (Παλαιά Συμμαχική Οδός)
 • Συμβολή οδών Λαγκαδά και Δαβάκη
 • Συμβολή οδών Αγ. Νέστορος και Λαγκαδά
 • Είσοδος Νεκροταφείων Ευαγγελίστριας
 • Περιοχή «Νησί» στο Δήμο Τριανδρίας
 • Περιοχή ρέματος Κωνσταντινίδη στην οδό Ορτανσίας
 • Περιοχή κεραμοποιίας Αλατίνη

Πρόοδος εργασιών – Οικονομικά στοιχεία

Έχει εκτελεσθεί το 100% του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου. Με την 2942/30-12-2009 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 800.000€, ο 2ος ΑΠΕ και η 1η Σ.Σ.Ε. Εγκρίθηκε η παράταση με την Απόφαση οικ 111/18-1-2010/ΓΓΔΕ μέχρι 15-9-2010 και οι μελέτες εφαρμογής των εκκενώσεων του Π.Σ.Θ  και των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων παραγωγής όζοντος στην ΕΕΝΘ. Εγκρίθηκε ο 3ος τακτοποιητικός ΑΠΕ με την Απόφαση οικ 3165/26-11-2010. Εγκρίθηκε με το αριθμ.πρωτ. ΕΥΔΕ οικ3034/15-11-2010 η βεβαίωση περαίωσης της εργολαβίας και διενεργήθηκε  η προσωρινή παραλαβή της από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση  με αριθμ.πρωτ. ΕΥΔΕ οικ3460/24-12-2010/ΓΓΔΕ και εγκρίθηκε το σχετικό πρωτόκολλο. Η επιτροπή για την οριστική παραλαβή του έργου συγκροτήθηκε στις 29-12-2011 και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίθηκε με την 712/5-4-2012 Απόφαση ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ. Έχουν πιστοποιηθεί και πληρωθεί εργασίες συνολικού ποσού 2.690.745,50€.

ΙΙΙ) Μελέτη επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.N.Θ.), Φάση Α2

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 652.715,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076/3, ενάριθμο έργο 2000ΣΕ07630002

Ημερομηνία διαγωνισμού: 25.01.2005

Απόφαση ανάθεσης: ΕΥΔΕ οικ639/5-04-2006

Ανάδοχος: «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., SOGREAH CONSULTANTS S.A.S., ΒΑΣΙΣ – ΣΥΣΜ Α.Ε., ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, ΧΡ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ, ΑΝ. ΒΑΡΒΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΜΑΛΛΙΟΥ, ΧΑΡ. ΜΙΧΤΑΤΙΔΗΣ, ο οποίος υποκαταστάθηκε από το γραφείο ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08.05.2006   Αρχική Συμβατική Προθεσμία:  12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεων των μελετών 3η Παράταση προθεσμίας, έως 24.07.2007 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ. 1288/14-06-2006)   Νομοθετικό πλαίσιο μελέτης: Ν716/77 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 652.715,00 € Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας (με Φ.Π.Α.): 1.450.000,00 € [2η Συμπληρωματική Σύμβαση και 2ος Συγκριτικός Πίνακας] Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος  B΄ τριμ 2013): 1.325.426,43 €. (15ος λογαριασμός)   Έγκριση οριστικής μελέτης: Απόφαση ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ/οικ.2774/25-11-2011 Βεβαίωση παραλαβής της μελέτης: ΕΥΔΕ οικ.873/27-4-2012

Αντικείμενο Μελέτης

Μελέτη των απαιτούμενων έργων επέκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας 150.000 κ.μ./ημέρα, σε 300.000 κ.μ/ημέρα για τη Φάση Α2.

Η σύμβαση πρόβλεψε τη σύνταξη προμελέτης, οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη, ΠΠΕ και ΜΠΕ. Περιέλαβε επίσης την εκτέλεση/σύνταξη υποστηρικτικών εργασιών και μελετών και συγκεκριμένα τοπογραφικές εργασίες και γεωτεχνικές εργασίες και μελέτες. Προθεσμία: 6 μήνες για τη σύνταξη της προμελέτης και των δύο υποστηρικτικών μελετών (1ο στάδιο) και μετά την έγκριση των μελετών του 1ου σταδίου 6 μήνες για την υποβολή οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης (2ο στάδιο).

Πρόοδος εργασιών

Η προμελέτη εγκρίθηκε με την ΕΥΔΕ οικ 2659/27-11-2009 Aπόφαση ΓΓΔΕ/ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  Με την 2912/28-12-2009 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε ο 2ος Σ.Π ύψους 1.450.000€ με Φ.Π.Α, η διάθεση πίστωσης 743.248,93€ και τα πινάκια αμοιβής. Εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΜΠΕ με την ΚΥΑ με αρ.πρωτ. οικ 197256/17-3-2011 και στις 6&15/6/2011 υποβλήθηκαν τα αναθεωρημένα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης. Ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας η τελική υποβολή της οριστικής υδραυλικής και Η/Μ μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης και η οριστική μελέτη εγκρίθηκε τελικά στις 25/11/2011 Έχει υποβληθεί ο τελικός Συγκριτικός Πίνακας και απομένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών τελικού καθορισμού του οικονομικού αντικειμένου και αποπληρωμής της σύμβασης.

»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

»I)

Με την ολοκλήρωση της μελέτης  δρομολογήθηκε η δημοπράτηση του έργου επέκτασης των διυλιστηρίων νερού, με προϋπολογισμό 36.500.000€.

Το αίτημα συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 υποβλήθηκε με το έγγραφο με αρ.πρωτ. 102/17-2-2011, σε συνέχεια της με αριθ.πρωτ. 184/Π84/22-12-2010 πρόσκλησης  για έργα «Προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού » προϋπολογισμού 60.000.000€. Με  το έγγραφο με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ 831/13-4-2011 υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε απάντηση ερωτημάτων της Διαχειριστικής Αρχής που υποβλήθηκαν στις 2-6-2011 σχετικά με την οριστικοποίηση του προυπολογισμού του έργου και διευκρινήσεις για τον κύριο του έργου, τον φορέα εκμετάλλευσης και τα τυχόν επιπλέον έσοδα του φορέα εκμετάλλευσης, δόθηκαν απαντήσεις με το έγγραφο της ΕΥΑΘ 9099/10-6-2011 και με έγγραφο της Υπηρεσίας μας στις 14-6-2011. Έχει εγκριθεί με την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με αρ.πρωτ. οικ 171349/9-9-2011 η ένταξη της πράξης «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης- Φάση Α2″ στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και υποβλήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου στις 9-11-2011 στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ. Με την 118330/10-4-2012 απόφαση του ΕΠΕΡΑΑ δόθηκε η προέγκριση για των τευχών δημοπράτησης. Έχουν εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με το έγγραφο οικ195/31-1-2012 και οι διαδικασίες δημοπράτησης με το οικ245/6-2-2012. Μετά την από 10/4/2012 γνωμοδότηση του τμήματος κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ) υπογράφηκε η έγκριση προσθήκης στη διακήρυξη επιπλέον όρου τεχνικής ικανότητας για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος, με την απόφαση 992/11-5-2012 του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. Με την Απόφαση 1007/15-5-2012 εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 10-7-2012. Σύμφωνα με το από 16-07-2012 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού προέκυπτε ως μειοδότρια εταιρεία η κοινοπραξία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣς Α.Ε. – ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.» με τεκμαρτή μέση έκπτωση 4,39%.  Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν εγκρίθηκε και εκδόθηκε η Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ακύρωσης της διαδικασίας και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10/7/2012, με αρ. πρωτ. οικ601/11-3-2013. Αναμένεται η κατάληξη της διαδικασίας με την οποία θα αντιμετωπιστεί η προώθηση του έργου.