Αντιπλημμυρικά – Διαχείριση Ομβρίων Υδάτων This page as PDF

Ιστορικό

Η ενασχόληση με το δίκτυο ομβρίων στο μείζον μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (παντορρροϊκό ομβρίων και ακαθάρτων και συμπληρωματικό δίκτυο ομβρίων, με δυσδιάκριτα όρια) δεν μπορεί να γίνει ερήμην την ΕΥΑΘ Α.Ε., του φορέα δηλαδή που με τη μία ή άλλη θεσμική υπόσταση ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ συνεχίζει βάσει του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2937/2001 να έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Και τούτο διότι μόνο η ΕΥΑΘ Α.Ε. διαθέτει:

·Την υποδομή (Αρχείο με πινακίδες 1:500, αιτήματα φορέων και πολιτών).

·Τη γνώση των τοπικών προβλημάτων του δικτύου και της αναγκαιότητας κατασκευής έργων για μικρές επεκτάσεις και συμπληρώσεις του.

·Τον απαραίτητο εξοπλισμό (Μηχανήματα, Προσωπικό).

·Την εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση του συστήματος.

Δεδομένου δε του ότι η ΕΥΔΕ, αφενός ασχολείται βάσει των αντίστοιχων Π.Δ. και ειδικότερα του Π.Δ. 203/2002 με την εκτέλεση μεγάλων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αφετέρου δεν διαθέτει ούτε τον αναγκαίο εξοπλισμό ούτε και το εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου, αναγκάστηκε να καταφύγει στη λύση της ειδικής σύμβασης του άρθρου 24 του Ν. 2937/2001.

            Η εκτέλεση αυτών των εργασιών από την ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι η προσφορότερη επιλογή λόγω της ιστορίας, της εμπειρίας, των αρχείων – πινακίδων και του εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία και δεδομένου ότι είναι πρακτικά δυσχερέστατος ο διαχωρισμός μεταξύ παντορροϊκού δικτύου (αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ) και χωριστικού δικτύου ομβρίων (αρμοδιότητα του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ).

            Η ΕΥΔΕ προχώρησε από κοινού με την ΕΥΑΘ ΑΕ στη σύνταξη ειδικής σύμβασης για τη διαχείριση του συστήματος ομβρίων στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3316/2005. Με το Ν. 3316/2005, άρθρο 43, ορίζεται ότι: Μεταξύ του Δημοσίου, και της ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις για την ανάθεση των εργασιών. Με τις συμβάσεις καθορίζονται οι σχετικοί με την ανάθεση των εργασιών όροι, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών και καταβολής της δαπάνης των εργασιών, καθώς και η αποζημίωση της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθοριζόμενη είτε απολογιστικά είτε κατ” αποκοπήν. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΥΑΘ Α.Ε. και αναφέρονται σε εργασίες αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί από την εταιρεία, ισχύουν από 26.7.2001, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής τους.

Με την Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ Δ16γ/01/253/Γ/9-6-2011 ορίστηκε η ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ ως αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση της Γ.Γ.Δ.Ε. για άσκηση εποπτείας όλων των τεχνικών θεμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ και με την Απόφαση  1681/4-8-2011/Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ  συστάθηκε Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΥΑΘ ΑΕ και της ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ για την αναθεώρηση και τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΥΑΘ Α.Ε.

Συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και ΕΥΑΘ Α.Ε. και πληρωμές

Η αρχική σύμβαση, με οικονομικό αντικείμενο 6.151.761 € κάλυψε το χρονικό διάστημα από το Φεβρουάριο του 2006 έως τέλος του 2007, ενώ και οι σχετικές εργασίες που συνέχιζε να εκτελεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. στο μεταβατικό στάδιο από την ψήφιση του Ν. 2937/2001 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2006, καλύφθηκαν με το ποσό των 6.990.000 € με βάση το άρθρο 43 του Ν. 3316/05. Με βάση τις αναφορές εργασιών της ΕΥΑΘ Α.Ε., για τις εργασίες του 2006 εγκρίθηκαν 3.451.761 € και για τις εργασίες του 2007 εγκρίθηκαν 1.763.832 €.

Στη συνέχεια, υπογράφηκε στις 22.01.2008 η νέα σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και ΕΥΑΘ Α.Ε. για την πενταετία 2008-2012, με οικονομικό αντικείμενο 14.650.000 €, με ισχύ από 1.1.2008.

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής της πόλης σε διαρκή βάση, εργασίες προληπτικού ελέγχου και καθαρισμού των αγωγών ομβρίων, αποκατάσταση βλαβών και άμεση αποκατάσταση μικροζημιών σε κάθε είδους τεχνικά έργα, λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ομβρίων και επίσης διάθεση συνεργείου/μονάδας άμεσης επέμβασης για αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου σε περίπτωση πλημμύρας. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η εκτέλεση μικροέργων δαπάνης έως 800.000€, ετησίως για επισκευή/ανακατασκευή και επέκταση τμημάτων του δικτύου ομβρίων όπου απαιτείται. Τα έργα αυτά είναι απαραίτητα για την άμεση επέμβαση σε περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, όπου δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα, που επισημαίνονται από τους αρμόδιους φορείς αλλά και τους πολίτες και αντιμετωπίζονται με έργα μικρού προϋπολογισμού στα πλαίσια εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Για τις εργασίες του 2008 εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 1.617.044€. Στις 30.1.2009 ανανεώθηκε η σύμβαση για ένα χρόνο με εγκεκριμένη διάθεση πίστωσης για τις εργασίες ποσού 1.994.618,00€ για το 2009. Με την Απόφαση 132/29-1-2010/ΓΓΔΕ  εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης για το 2010 με εγκεκριμένη διάθεση πίστωσης για εργασίες συνολικού ποσού 2.413.850,00 €. Με την Απόφαση 83/28-1-2011 εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης για το 2011 για εργασίες ποσού 3.563.111,25 €. Με την Απόφαση 196/31-1-2012 εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης για το 2012, για εργασίες ποσού 2.514.958,87 €.

Με την Απόφαση ΕΥΔΕ οικ 482/26-2-2013 Αναπληρωτή Υπουργού ανανεώθηκε η από 22.01.2008 σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και ΕΥΑΘ Α.Ε., έως 31-12-2013. Μέχρι το τέλος του 2012 πληρώθηκε το ποσό των 22.186.812,97 € για εργασίες που εκτελεί η ΕΥΑΘ Α.Ε. στα πλαίσια της σύμβασης, ενώ οφείλεται το ποσό των 1.1002.365,02 €, υπόλοιπο της αποζημίωσης για εκτελεσμένες εργασίες για το β΄ εξάμηνο του 2012 και το α΄ εξάμηνο του 2013.