Αντιπλημμυρικά – Μελέτες This page as PDF

»Γενικό

Η ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης παρέλαβε από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. το Μάρτιο του 2003 όσες μελέτες αντιπλημμυρικών έργων ήταν έτοιμες ή βρίσκονταν σε διακριτό στάδιο υλοποίησης. Από τις μελέτες αυτές μόνο μία βρισκόταν στη φάση της επίκαιρης οριστικής μελέτης (διευθέτηση χειμάρρου Συκεών-Πολίχνης). Επειδή η εξέλιξη των προμελετών αυτών σε οριστικές μελέτες και η απαραίτητη επικαιροποίησή τους δεν μπορούσε να γίνει με συνέχιση της σύμβασης από τον ίδιο φορέα, για νομικούς λόγους, και προκειμένου να υπάρξει επιστημονικά εμπεριστατωμένη, σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και των σχετικών με την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης προβλημάτων, αποφασίστηκε να εκπονηθεί με τις ταχύτερες διαδικασίες, μετά γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών, η μελέτη ενός «Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης ομβρίων Ν. Θεσσαλονίκης (Master Plan)», που να περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση μελετών και έργων και τον προγραμματισμό και καθορισμό προτεραιοτήτων για το σχεδιασμό και την εκτέλεση νέων έργων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε στην Υπηρεσία και εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2003 με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

»Προγραμματισμός

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του MASTER PLAN, η Ε.Υ.Δ.Ε. προχώρησε στον προγραμματισμό έργων και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, με χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση έργων, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της χρηματοδότησης των επί μέρους δραστηριοτήτων. Για τη συνέχιση και την εξειδίκευση των μελετών αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Master Plan, η ΕΥΔΕ σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία, είχε επεξεργαστεί και προώθησε ειδικό σχέδιο σύμβασης μελετών με την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την ολοκλήρωση των παρακάτω συγκεκριμένων μελετών:

* Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων περιοχής Ωραιοκάστρου και κατασκευή απαραίτητων δικτύων ομβρίων

* Μελέτη Αντιπλημμυρικών Έργων Ευρύτερης Περιοχής Λαχαναγοράς

* Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης

* Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων Δήμων Πεύκων και Πολίχνης

*Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων Διαβατών και κλάδων αυτού ανάντη Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Ν.Χαλκηδόνας συμπεριλαμβανομένων του Τεχνικού Διάβασης της Εθνικής οδού και των σιδηροδρομικών γραμμών και του Συλλεκτήρα Ομβρίων του Οικισμού Μαγνησίας του Δημ. Διαμερίσματος Ιωνίας του Δήμου Εχεδώρου.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω μελετών προβλέφθηκε να βαρύνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και ειδικότερα την ΣΑΜ 076 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.532.497 €. Επειδή όμως ανέκυψαν νομικά προβλήματα στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν εντολής του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων σταμάτησε η προσπάθεια υπογραφής σύμβασης.

Στη συνέχεια, λαμβανομένων υπόψη και νεότερων εξελίξεων που αφορούσαν και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, η Υπηρεσία ανέλαβε να προχωρήσει την δημοπράτηση και  την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, έτσι ώστε με την ολοκλήρωσή τους, και γενικότερα με την ύπαρξη εγκεκριμένων μελετών, να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν η δημοπράτηση όλων των ώριμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων.

 

»Υλοποίηση

Ήδη εκπονούνται οι εξής μελέτες :

»Ι)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 578.231,49 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 28.01.2008

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.1969/13-08-2008

Ανάδοχος: Συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΑΡΜΟΝΙΑ Ε.Τ.Ε. Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ-  Θ. ΜΠΑΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ- Ι. ΚΑΙ Γ. ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΝΤΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ -  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 08.10.2008

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 12 μήνες, μέχρι 08.10.2009

 8η Παράταση προθεσμίας, έως 28.10.2013

(Απόφαση ΕΥΔΕ οικ1817/5-8-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 462.588,70 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 120.836,91 € (3ος λογαριασμός)

Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης  είναι η εκπόνηση των οριστικών μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας των 7 (Σ1-Σ7) από τα 8 ρέματα της ευρύτερης περιοχής του τέως Δήμου Θερμαϊκού (προ του Καλλικράτη) με σκοπό την αντιμετώπιση των συχνών προβλημάτων που δημιουργούνται στην περιοχή. Η περιοχή διασχίζεται από την οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας η οποία τέμνει εγκάρσια όλα τα ρέματα και έτσι διαχωρίζονται στα τμήματα ανάντη της οδού, (ορεινή περιοχή) και στα τμήματα κατάντη (πεδινή περιοχή) μέχρι τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Τα ρέματα αυτά διασχίζουν τους παραλιακούς οικισμούς  Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας.

Στα πλαίσια της μελέτης περιλαμβάνονται:

α) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί για την επικαιροποίηση της από το 1990 εγκεκριμένης μελέτης του ΟΑΘ για 5 από τα υπόψη ρέματα (Σ2, Σ3, Σ4, Σ5 και Σ7). Αφορούν κυρίως κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς, στη κατοικημένη περιοχή, στα τμήματα από την οδό Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας μέχρι τη θάλασσα. Για τα άλλα 2 ρέματα (Σ1 και Σ6) έχει γίνει επικαιροποίηση με μελέτη του Δήμου Θερμαϊκού.

β) Η αντιμετώπιση φερτών και μείωση των ταχυτήτων με αναβαθμούς από συρματοκιβώτια για το σύνολο των ρεμάτων στα τμήματα ανάντη της οδού Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας για το σύνολο των ρεμάτων (Σ1-Σ7).

γ) Η επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση των τοπογραφικών υποβάθρων και αποτυπώσεων.

δ) Το πρόγραμμα και η εκτέλεση των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών που τυχόν θα απαιτηθούν.

ε) Ο έλεγχος των προτεινόμενων από τη μελέτη του 1990 υλικών, προδιαγραφών, στατικών υπολογισμών και η εφαρμογή των νέων κανονισμών.

στ) Η εκπόνηση των ΠΠΕ και ΜΠΕ και η σύνταξη των απαραίτητων φακέλων για την εξασφάλιση  των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (π.χ. πράξη καθορισμού αιγιαλού),

ζ) Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου.

»ΙΙ)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 720.239,65 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30.01.2008

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.2903/5-12-2008

Ανάδοχος: Συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. – ΝΑΜΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ. & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΔΙΚΤΥΟ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΔΙΑΚΡ. «ΔΙΚΤΥΟ» Α.Ε.»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 13.01.2009

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 16 μήνες, μέχρι 13.05.2010

3η Παράταση προθεσμίας, έως 23.07.2011

 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ1686/13-7-2011)

Εκκρεμεί η Απόφαση για αίτημα του Αναδόχου για 4η Παράταση

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 576.194,43 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 452.256,13 € (5ος λογαριασμός)

Αντικείμενο μελέτης

Η μελέτη απαιτείται για να αντιμετωπίσει τα συχνά προβλήματα που παρουσιάζονται σε περιόδους εντόνων βροχοπτώσεων σε ένα μεγάλο δήμο της μείζονος Θεσσαλονίκης που στερείται δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Η μελέτη αφορά το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων και  περιλαμβάνει το σύνολο των αγωγών που συλλέγουν και μεταφέρουν τα όμβρια ύδατα προς τους αποδέκτες, μέσω τεχνικών έργων υπολογισμένων για τα προβλεπόμενα φορτία με βάση τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής και την δυνατότητα επισκεψιμότητας και συντήρησής των. Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η τοπογραφική και η υδραυλική μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

 

 

  

»ΙII)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 668.042,32 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 04.03.2010

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.2419/15-9-2010

Ανάδοχος: Σύμπραξη γραφείων μελετών «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-Λ.Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 27.09.2010

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 19 μήνες, μέχρι 21.04.2012

2η παράταση προθεσμίας, έως 06.01.2014

(Απόφαση ΕΥΔΕ οικ1816/05-08-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 552.399,15 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 214.176,21 € (4ος λογαριασμός)

 

Αντικείμενο μελέτης

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής του Ωραιοκάστρου και της περιοχής της Νικόπολης του Δήμου Σταυρούπολης προς αποφυγή προβλημάτων πλημμυρισμού λόγω ελλείψεων στο δίκτυο ομβρίων. Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η Τοπογραφική, η Υδραυλική, και η Περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και Φακέλου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

Η ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου χαρακτηρίζεται από πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο καθώς περιμετρικά και εντός του οικισμού αναπτύσσονται χείμαρροι όπως είναι ο χείμαρρος Ασημάκη, ο χείμαρρος Ωραιοκάστρου, ο χείμαρρος Ανατολικά Γαλήνης (Χ.Α.Γ.) και Ανατολικά Ωραιοκάστρου (Χ.Α.Ω.) ενώ στα νοτιοανατολικά συμβάλλουν στο ρέμα Δενδροποτάμου, στη κοίτη του οποίου έχουν γίνει σημαντικά έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Επιπλέον, έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί την τελευταία 20ετία επιμέρους οδικά και αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) ΤΙΤΑΝ από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. στη συμβολή της Οδού Λαγκαδά με την Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, η εκτροπή του χειμάρρου Ωραιοκάστρου κ.ά. Παράλληλα, αναπτύσσεται έντονη οικιστική και βιομηχανική δραστηριότητα (επέκταση σχεδίου πόλης, ανάπτυξη βιομηχανιών, βιοτεχνιών και νέων οδικών δικτύων). Κατά τόπους έχει παρατηρηθεί η αυθαίρετη δόμηση μέχρι τα όρια της κοίτης των χειμάρρων, γεγονός που αναδεικνύει εντονότερα την ανεπάρκεια της διατομής τους να μεταφέρει την πλημμυρική παροχή σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Επίσης, σοβαρά προβλήματα πλημμυρισμών εντοπίζονται στην περιοχή Νικόπολης του Δήμου Σταυρούπολης διότι στερείται παντελώς δικτύου ομβρίων. Τα ανωτέρω καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ενιαία και οριστική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Στα κατάντη των Χ.Α.Γ. και Χ.Α.Ω. στο ύψος της συμβολής τους με το ρέμα Δενδροποτάμου, νότια του Α/Κ ΤΙΤΑΝ, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα λόγω στερεομεταφοράς, όπου τοπικά μόνο αντιμετώπισε το θέμα η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. κατά την κατασκευή του κόμβου.

Για την περιοχή μελέτης είχε εκπονηθεί Προμελέτη με τίτλο «Μελέτη-Διερεύνηση Λύσεων-Διαμόρφωση Ρεμάτων και Ορισμένα Δίκτυα Ακαθάρτων Περιοχής Ωραιοκάστρου», η οποία τέθηκε στη διάθεση του Αναδόχου μελετητή.

Οι στόχοι της σύμβασης προσανατολίζονται στην εκπόνηση τεχνικής μελέτης για το λειτουργικό σχεδιασμό:

α) Της διευθέτησης των χειμάρρων Ασημάκη (τμήμα Ι μήκους περίπου 3 χλμ), Ασημάκη (τμήμα ΙΙ, μήκους 1,2 χλμ), των χειμάρρων Ανατολικά Γαλήνης και Ανατολικά Ωραιοκάστρου (Χ.Α.Γ. και Χ.Α.Ω, μήκους 3 χλμ συνολικά.) και τμήματος του ρέματος Δενδροποτάμου για μήκος 1,8χλμ από τη διέλευση της οδού Λαγκαδά και της Εσωτερικής Περιφερειακής (γέφυρα Σταυρούπολης) και ανάντη μέχρι περίπου τον Α/Κ της Εγνατίας.Οδού.

β) Του εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Νικόπολης του Δήμου Σταυρούπολης, έκτασης περίπου 600 στρέμματα

γ) Δύο λιμνοδεξαμενών ανάσχεσης πλημμυρικής παροχής και συγκράτησης φερτών, 50.000 κ,μ, έκαστη, στους χειμάρους Χ.Α.Γ. και Χ.Α.Ω. εφόσον κριθεί σκόπιμη η κατασκευή τους μετά από σχετική διερεύνηση. Σύμφωνα με την Υδραυλικ΄ξ Προμελέτη, η οποία εγκρίθηκε, προτείνεται μια μόνο λιμνοδεξαμενή για τον χείμαρρο Ανατολικά Ωραιοκάστρου (Χ.Α.Ω.)

 

 

»IV)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 597.109,36 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 08.01.2010

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.2420/15-9-2010

Ανάδοχος: Σύμπραξη γραφείων μελετών «ΕΝΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Τ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 11.10.2010

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 14 μήνες, μέχρι 10.12.2011

3η Παράταση προθεσμίας, έως 10.12.2013

(Απόφαση ΕΥΔΕ οικ1815/05-08-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 493.750,29 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 380.524,85 € (10ος λογαριασμός)

Αντικείμενο μελέτης

 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποχέτευση ομβρίων υδάτων της ευρύτερης περιοχής που περικλείεται από τον Δενδροπόταμο στα ανατολικά, την τάφρο Διαβατών στα βόρεια, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου και τον οικισμό Καλοχωρίου στα δυτικά και τη θάλασσα στα νότια σε παρακείμενο αποδέκτη.

 Στην περιοχή αυτή έχουν μελετηθεί την τελευταία 10ετία επιμέρους έργα αποχέτευσης ομβρίων σε συνδυασμό με τα μεγάλα οδικά έργα που υλοποιούνται, όπως είναι του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Κ16 στη συμβολή του οδικού άξονα Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.) με την Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, της οδογέφυρας σύνδεσης του 6ου προβλήτα καθώς και της αναβάθμισης των υποδομών του οικισμού Καλοχωρίου.

Παρόλα αυτά στην περιοχή υπάρχει πρόβλημα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων αφού η μορφολογία του εδάφους δεν επιτρέπει τη δια βαρύτητος αποχέτευση στη θάλασσα. Παράλληλα, παρατηρείται ραγδαία ανοικoδόμηση αγροτεμαχίων, γεγονός που επιτείνει την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος αποχέτευσης των επιφανειακών υδάτων.

Οι στόχοι του έργου προσανατολίζονται στην εκπόνηση τεχνικής μελέτης για το λειτουργικό σχεδιασμό συλλεκτήρων αγωγών ομβρίων υδάτων που θα εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή μελέτης και θα ενσωματώνονται στα τεχνικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή, στα υφιστάμενα και μελλοντικά δίκτυα ομβρίων.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των κυρίων συλλεκτήρων (αγωγών, τάφρων κ.λ.π.) και αντλιοστασίων που είναι απαραίτητα για την αποχέτευση των ομβρίων στους πλησιέστερους αποδέκτες καθώς και το σύνολο των τυπικών και ειδικών τεχνικών έργων, που διευκολύνουν τη ροή στο δίκτυο και επιτρέπουν τη συντήρησή του.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η τοπογραφική και η γεωτεχνική μελέτη, η υδραυλική, η Η/Μ, και η στατική μελέτη σε επίπεδο οριστικής μελέτης, η περιβαλλοντική μελέτη (ΠΠΕ και ΜΠΕ), καθώς και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και του ΣΑΥ/ΦΑΥ του έργου.

 

»V)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 459.670,20 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05.03.2010

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.2385/13-9-2010

Ανάδοχος: Σύμπραξη γραφείων μελετών «DELCO – ΕΠΕ Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΙΚ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΙΟΥΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΟΛΓΑ  ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ  ΓΕΩΛΟΓΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΡΙΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΓΡ.ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 01.11.2010

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 7 μήνες, μέχρι 01.06.2011, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των ενδιάμεσων εγκρίσεων.

4η παράταση προθεσμίας, έως 30.08.2013

(Απόφαση ΕΥΔΕ οικ419/18-02-2013)

Εκκρεμεί εμπρόθεσμο αίτημα 5ης Παράτασης του Αναδόχου

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 380.101,98 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 38.640,45 € (1ος λογαριασμός)

 

Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η συνέχιση και εξέλιξη των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής των τέως Δήμων Πεύκων και Πολίχνης με τη μελέτη έργων διευθέτησης των χειμάρρων και ρεμάτων της περιοχής. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται εντός των οικιστικών ορίων του τέως Δήμου Πεύκων και στο τμήμα κατάντη έως τον τέως Δήμο Πολίχνης. Σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση ο τέως Δήμος Πεύκων εντάχθηκε στον νυν Δήμο Συκεών, ενώ ο τέως Δήμος Πολίχνης εντάχθηκε στον νυν Δήμο Παύλου Μελά.

Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης είναι α) η διευθέτηση κατάντη τμημάτων  χειμάρρων στο Δήμο Πεύκων, β) η διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους, γ) η εκπόνηση μελέτης επιχωμάτων – αναχωμάτων για έξι μικρά αναχώματα, δ) η μελέτη ενίσχυσης ευστάθειας πρανών, ε) η στατική μελέτη τεσσάρων τεχνικών έργων (μικρών γεφυρών), και στ) η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινού μνημείου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων συμπληρωματικών τοπογραφικών αποτυπώσεων και ενημερώσεων διαγραμμάτων. Για τα παραπάνω έργα απαραίτητη είναι η Προμελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Η υδραυλική μελέτη αφορά στα κάτωθι διακεκριμένα αντικείμενα:

  • Τη διευθέτηση χειμάρρου Ξηροποτάμου για μήκος 800μ. εντός  κατοικημένης περιοχής και για μήκος 4 χιλ. εκτός κατοικημένης περιοχής (συμπεριλαμβανόμενης της διευθέτησης χειμάρρου Μυτιλήνης για μήκος 1χιλ.)
  • Τη διευθέτηση χειμάρρου Πεύκων για μήκος 400μ.
  • Τη διευθέτηση χειμάρρου Φιλύρου για μήκος 200μ.

Μελετώνται επίσης 6 αναβαθμοί συνολικού μήκους 100μ εντός της κοίτης των ρεμάτων και τέσσερα μικρά τεχνικά έργα (γέφυρες).

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η Τοπογραφική, η Υδραυλική, η Γεωλογική, η Γεωτεχνική, η στατική και η αρχιτεκτονική μελέτη, σε επίπεδο οριστικής μελέτης, η περιβαλλοντική μελέτη (προμελέτη και οριστική) καθώς και η σύνταξη των Τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ/ΦΑΥ του έργου.

 

  

»VI)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 606.764,08 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14.09.2010

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.342/15-02-2011

Ανάδοχος: Σύμπραξη γραφείων μελετών «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18.03.2011

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 16 μήνες, μέχρι 18.07.2012,

μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των υπηρεσιακών εγκρίσεων.

2η παράταση προθεσμίας, έως 18.10.2013

(Απόφαση ΕΥΔΕ 718/10-4-2013)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): : 493.436,64 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος Β΄ τριμήνου 2013): 247.029,59 € (3ος λογαριασμός)

Αντικείμενο μελέτης

  Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης είναι η διευθέτηση-οριοθέτηση των ρεμάτων Ευκαρπίας, Ορτανσίας, Κυψέλης και Δόξης, καθώς και η μελέτη συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων συμπεριλαμβανόμενων των απαραίτητων τοπογραφικών αποτυπώσεων και ενημερώσεων διαγραμμάτων. Στο συμβατικό αντικείμενο  περιλαμβάνονται η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδραυλική Μελέτη (που περιλαμβάνει την οριοθέτηση των ρεμάτων), η Περιβαλλοντική Μελέτη (ΠΠΕ και ΜΠΕ), καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ.

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται εντός των οικιστικών ορίων των τ. Δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας, Τριανδρίας, Πολίχνης και Ευκαρπίας του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Η υδραυλική μελέτη αφορά στα κάτωθι διακεκριμένα αντικείμενα:

ρ. Ευκαρπίας

Διευθέτηση και οριοθέτηση του ρ. Ευκαρπίας για μήκος 1.750μ περίπου, για το τμήμα από τον υφιστάμενο πλακοσκεπή οχετό επί της Οδού Καρατάσου ανατολικά του Δήμου Ευκαρπίας (κατάντη της Ανατολικής Περιφερειακής) μέχρι τη συμβολή με το Δενδροπόταμο επί της οδού Λαγκαδά

ρ. Ορντανσίας

Διευθέτηση και οριοθέτηση του ρ. Ορντανσίας για μήκος 1.573μ περίπου, για το τμήμα ανάντη του Δημοτικού Γυμναστηρίου Τριανδρίας μέχρι την οδό Θεαγένους Χαρίση (πλησίον της συμβολής των οδών Αλ. Παπαναστασίου και της Λεωφόρου Κ. Καραμανλή)

ρ. Κυψέλης

Διευθέτηση και οριοθέτηση του ρ. Κυψέλης για μήκος 642μ περίπου, από το ύψος της διασταύρωσης των οδών Γεννηματά και Ερατούς μέχρι την εκβολή του στην Περιφερειακή Τάφρο καθώς και μελέτη συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων μήκους 1.295μ περίπου επί των οδών Στ. Καζαντζίδη και Λασκαράτου

ρ. Δόξης

Διευθέτηση και οριοθέτηση του ρ. Δόξης για μήκος 530μ περίπου από τη συμβολή των οδών Σκουφά και Κατσιμίδου μέχρι την οδό Αγ. Δημητρίου και έλεγχος – τροποποίηση (επικαιροποίηση) της υφιστάμενης Οριστικής Μελέτης για το τμήμα από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι τη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή μήκους 400μ περίπου.

 

»VII)

Βασικά στοιχεία

 

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 528.854,32 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΜ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΜ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30.05.2011

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.2705/16-11-2011

Ανάδοχος: Σύμπραξη γραφείων μελετών «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10.01.2012

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 20 μήνες, μέχρι 10.09.2013

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): : 423.086,79 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό σύμβασης

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος B΄ τριμήνου 2013): 58.953,90 € (1ος λογαριασμός )

 

Αντικείμενο μελέτης

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται μεταξύ των Δήμων Κορδελιού-Ευόσμου και Δήμου Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Διαβατών για μήκος 3 χλμ περίπου, τη μελέτη συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων από τον οικισμό Ν. Μαγνησίας μήκους 1,3 χλμ, και τη μελέτη υδραυλικής επάρκειας των οχετών της περιοχής διέλευσης του ρέματος. Το συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνει υδραυλική, τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ/ΦΑΥ του έργου.