Αντιπλημμυρικά – Χρηματοδότηση This page as PDF

Για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων η ΕΥΔΕ φρόντισε ήδη από το Φεβρουάριο του 2003 και εξασφάλισε την εγγραφή στη ΣΑΜ και ΣΑΕ 076 του Π.Δ.Ε. των ποσών 1.920.000 € για μελέτες και 22.890.000 € για έργα αντίστοιχα ενώ από τον Ιούνιο του 2007 αυξήθηκε ο προυπολογισμός στη ΣΑΜ 076 για τις μελέτες ύστερα από αίτημα της ΕΥΔΕ στο ποσό των 3.532.497 €. Για το έτος 2004 η ΕΥΔΕ είχε ζητήσει τη διάθεση 1.000.000 € από τη ΣΑΜ076 για μελέτες, από τα οποία εγκρίθηκαν 1.000 €, και 3.000.000 € από τη ΣΑΕ076 για έργα, από τα οποία εγκρίθηκαν 300.000 €, χωρίς όμως να εκταμιευθεί ούτε ένα Ευρώ.

Για τα έτη 2005-2011 απορροφήθηκαν 779.283,85 € για τις μελέτες και  9.883.798,81 € για τα έργα.

Για το έτος 2012 εγκρίθηκαν 1.000.000 € για μελέτες και απορροφήθηκαν 676.336,28  €, και εγκρίθηκαν 2.700.000 € για έργα και απορροφήθηκαν 1.446.998,64 €.

Για το έτος 2013 εγκρίθηκαν 900.000 € για μελέτες και 4.000.000 € για έργα.