Αντιπλημμυρικά – Θεσμικό Πλαίσιο This page as PDF

Η αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ευθύνη διαφόρων φορέων, ο δε διαχωρισμός αρμοδιοτήτων καθορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ειδικότερα για την ορεινή ζώνη είναι αρμόδια η Δασική Υπηρεσία της Π.Κ.Μ., για τα μεγάλα ποτάμια η ΔΕΚΕ της Π.Κ.Μ. και για τα λοιπά οι Νομαρχίες, ενώ η αστυνόμευση και η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι αρμοδιότητα των οικείων Διευθύνσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών του νομού.

Για την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ισχύουν ο Ν. 2651/98, ο Ν. 2937/2001 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3316/2005 και το Π.Δ. 203/2002 και με τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).

Με το Νόμο 2937/2001, άρθρο 24, παρ. 2 & 3 ορίστηκε ότι: Η ευθύνη για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ κατ” εξαίρεση για τη λειτουργία και συντήρηση του παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι υπεύθυνη η τελευταία.

Με το Π.Δ. 203/8.8.2002, άρθρο 1, η ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης ορίστηκε μεταξύ των άλλων και ως αρμόδια για τα σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. (όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 2937/01). Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών καθώς και στον έλεγχο αυτών, ως επίσης και στην επίβλεψη και τον έλεγχο κατασκευής των έργων. Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο της συντήρησης.

Με βάση τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης – Κεφάλαιο Ε, Άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ’ εδάφιο 3), η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τη κατασκευή και συντήρηση, αντιπλημμυρικών έργων μεταφέρεται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Σε συνέχεια σχετικών συσκέψεων με την Δ/νση ‘Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) αποφασίστηκε η μεταφορά των εν εξελίξει έργων και μελετών να γίνει μετά την αποπεράτωσή τους, δηλαδή μετά την εκτέλεση των εκτελουμένων και όσων είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησής τους.