Αποχέτευση – Εκτελούμενα Έργα This page as PDF

 

»ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑΕΡΓΑ«

 

Η ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ βάσει της αρμοδιότητάς της για τα σημαντικά έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζ. περ. Θεσ/νίκης, συνεχίζει το σχεδιασμό και την κατασκευή έργων που αφορούν την βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΛΘ.

»Ι)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 1.555.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 03.02.2009

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.551/10-03-2009

Έκπτωση δημοπρασίας : 41,64%

Ανάδοχος: ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10.06.2009

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 05.02.2010

7η Παράταση προθεσμίας, έως 30.04.2013

 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ.2023/ 01-10-2012)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 907.556,60 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: 1.128.238,10 € (2ος ΑΠΕ)

Πιστοποιήσεις εργασιών έως τέλος B΄ τριμ 2013: 443.291,00 € (8ος λογαριασμός)

Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 15-6-2013.

 

Αντικείμενο εργολαβίας

-         Υποβιβασμός αυτής στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των δεξαμενών τελικής καθίζησης 41.023 και 41.024 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσ/νίκης.

-         Αποκατάσταση των βλαβών των δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024 αυτής Ε.Ε.Λ.Θ. λόγω υπέρβασης των συνθηκών λειτουργίας.

-         Τοποθέτηση του συμβατικά προβλεπόμενου πλήρους συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι των γεφυρών δεξαμενών τελικής καθίζησης αυτής Ε.Ε.Λ.Θ.

Το καλοκαίρι του 2003 και προ της παρόδου του χρόνου εγγύησης του έργου «Επέκταση και ολοκλήρωση έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκής» παρουσιάστηκε βλάβη στις μη λειτουργούσες δεξαμενές τελικής καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024. Η βλάβη εντοπίστηκε μετά την αποφόρτιση τους, παρά την εν τω μεταξύ επελθούσα μεγάλη άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. Η Υπηρεσία παρότι προσπάθησε στα πλαίσια της εργολαβίας «Συμπληρωματικά έργα και έργα ενεργειακής βελτίωσης της ΕΕΛΘ» δεν κατόρθωσε να υποβιβάσει τον υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή των δεξαμενών ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024 με πιθανολογούμενη αιτία τη χαμηλή διαπερατότητα του εδάφους και διέταξε τη διακοπή των αντλήσεων προκειμένου να γίνει συστηματικότερη γεωτεχνική έρευνα και βάσει αυτής να εξετασθούν τυχόν εναλλακτικές λύσεις. Στη συνέχεια μετά την εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης και την έγκρισή της δημοπράτησε την εργολαβία «Επισκευή δύο δεξαμενών τελικής καθίζησης ΔΤΚ 41.023 και ΔΤΚ 41.024 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού» .

»ΙI)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 4.900.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076, ενάριθμο έργο 2007ΣΕ07600000

Ημερομηνία διαγωνισμού: 30.03.2010

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ.994/19-04-2010

Έκπτωση δημοπρασίας : 30,18%

Ανάδοχος: ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29.06.2010

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 28.06.2012 (24 μήνες)

1η Παράταση προθεσμίας 12 μήνες, έως 29.12.2013

 (Απόφαση ΕΥΔΕ οικ.1335/25-06-2012  ΓΓΔΕ)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 3.537.257,38 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Πιστοποιήσεις εργασιών έως τέλος Β΄ τριμ 2013: 881.879,74 € (7ος λογαριασμός)

 

Αντικείμενο εργολαβίας 

Η εργολαβία αφορά το υπολειπόμενο αντικείμενο του έργου «3ος Χωνευτής και συναφή έργα – Κύρια έργα νερού χρήσης Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης», η οποία είχε διαλυθεί πριν να ολοκληρωθεί το τεχνικό της αντικείμενο. Το συμβατικό τεχνικό αντικείμενο της τρέχουσας εργολαβίας αφορά:

Τη σύνδεση υφιστάμενης εγκατάστασης νερού χρήσης με αντλιοστάσιο δευτεροβάθμιων εκροών και δικτύων σωληνώσεων βιομηχανικού νερού της ΕΕΛΘ.

Τη σύνδεση υφιστάμενου αντλιοστασίου μηχανικής πάχυνσης ιλύος με δίκτυο τροφοδοσίας χωνευτών

Την πλήρη κατασκευή του 3ου χωνευτή και την τοποθέτηση τεσσάρων υφιστάμενων “Heatamix”

Την κατασκευή κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα εξυπηρέτησης Χωνευτών

Την κατασκευή κτιρίου συμπιεστών βιοαερίου – σωληνώσεων βιοαερίου -προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή πέντε (5) συμπιεστών βιοαερίου.

 

»ΙII)

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 44.000.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 076/8, ενάριθμο έργο 2011ΣΕ07680000, ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14.06.2012

Απόφαση έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού: ΕΥΔΕ οικ1528/18-07-2012

Έκπτωση δημοπρασίας : 45,08 %

Ανάδοχος: Κοινοπραξία «Ξανθάκης ΑΤΕ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 19-6-2013

Αρχική Συμβατική Προθεσμία:  19-9-2016

Διάρκεια του έργου 39 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (24 μήνες εκτέλεση του έργου και 5 μήνες δοκιμαστική λειτουργία)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 24.162.815,16 €

Τελευταίο εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Πιστοποιήσεις εργασιών έως τέλος Β΄ τριμ 2013:  -

Αντικείμενο του έργου:

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, το έργο αποσκοπεί στην επέμβαση στο τελευταίο τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού, και συγκεκριμένα στα τελευταία 4,5 χιλιόμετρά του πριν αυτός καταλήξει στην είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στο τμήμα αυτό του κεντρικού αγωγού συμβάλλει προοδευτικά πλέον το σύνολο των παροχών των λυμάτων της πόλης με συνέπεια ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση, ιδιαίτερα μάλιστα σε περίπτωση μικρών και μεσαίων βροχοπτώσεων. Με το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί και 2ος κλάδος του αγωγού στο τελευταίο τμήμα του, ώστε ο ΚΑΑ να μπορεί να λειτουργεί πάντοτε με βαρύτητα και όχι υπό πίεση, ώστε να αποφεύγονται οι υπερχειλίσεις και η επιβάρυνση του Θερμαϊκού κόλπου.