Η ΕΥΔΕ This page as PDF

Η Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσ/νίκης συστάθηκε το 1983 (Π.Δ 132/83) αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσ/νίκης». Είναι μια από τις πρώτες Ειδικές Υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν εφαρμόζοντας νέο πρότυπο διοίκησης για «μεγάλα έργα», σε υλοποίηση σύγχρονων αντιλήψεων για συγκέντρωση εξειδικευμένης γνώσης, εμπειρίας και ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων. Ήδη από το 1999 η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης λειτουργεί και με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, αποδεικνύοντας στην πράξη τα πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης στον τομέα παραγωγής τεχνικού έργου. Σήμερα, μετά την επέκταση του αντικειμένου και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2002, η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης είναι υπεύθυνη για τα έργα που αφορούν:

  • Την ενίσχυση του συστήματος ύδρευσης της Θεσ/νίκης από τα νερά του Αλιάκμονα (Π.Δ. 368/98).
  • Την αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσ/νίκης (Π.Δ. 132/83).
  • Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης (Π.Δ. 203/02).

Στα πλαίσια της λειτουργίας της, η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης παρακολουθεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για ένα μεγάλο έργο, συμμετέχοντας σε δράσεις και ενέργειες όπως η ένταξη έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση μελετών, η προκήρυξη και η διενέργεια διαγωνισμών, η επίβλεψη και ο έλεγχος των σχετικών έργων, η εκδίκαση αντιρρήσεων, η έγκριση διάθεσης πίστωσης κ.α. που αφορούν στην υλοποίηση του αντικειμένου καθώς και στην παράδοση για χρήση στο φορέα λειτουργίας, ενώ παράλληλα έχει ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την παρακολούθηση των έργων του Ταμείου Συνοχής και των Γ’ και Δ’ ΚΠΣ.

Σε ότι αφορά στην αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Θεσ/νίκης, η Ε.Υ.Δ.Ε. διαχειρίζεται από το 1983, συνολικά το εν λόγω αντικείμενο από πλευράς Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και έχει ήδη παραδώσει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για λειτουργία συγκεκριμένα μεγάλα τμήματα του όπως ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και ο Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων.

Σ’ ότι αφορά την ύδρευση της πόλης με νερό από τον ποταμό Αλιάκμονα, η Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσ/νίκης δημοπράτησε και εκτέλεσε με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας όλα τα έργα από το 2000 και μετά.

Παράλληλα, τυπικά από τον Αύγουστο του 2002 και ουσιαστικά από το 2003 ασχολείται και με την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Η Ε.Υ.Δ.Ε. Υ.Α.Ε.Λ.Μ.Π.Θ. (ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης) ως υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων αποτέλεσε τον φορέα υλοποίησης δύο συγχρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. έργων με ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή της πόλης και την ευρύτερη περιοχή της:

  • EΠEΚTAΣH ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΕΛΘ – ΣΤΑΔΙΑ ΙΙ & ΙΙΙ
  • ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣ/ΝIΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 52/2010 (ΦΕΚ 91Α) τροποποιητικό του Π.Δ. 30/2007, το οργανόγραμμα της Ε.Υ.Δ.Ε. περιλαμβάνει 3 τμήματα Προϊσταμένης Αρχής (Μελετών και Προγραμματισμού, Κατασκευών, και Διοικητικού – Οικονομικού) καθώς και ένα Τμήμα Κατασκευής Έργων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης, διαθέτει Γραφείο Αντιπλημμυρικών το οποίο μεριμνά για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτημάτων φορέων και πολιτών, εισηγείται για μελέτες, έργα και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και καταρτίζει και παρακολουθεί συμβάσεις του άρθρου 24 του Ν.2937/2001, καθώς και Γραφείο Ποιότητας για τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και των έργων με παροχή ανάλογης τεχνογνωσίας.

Στην αρχή του Γ΄ τριμήνου του 2013 υπηρετούν 29 υπάλληλοι πολλών ειδικοτήτων ενώ η δύναμη της Υπηρεσίας περιλαμβάνει και άλλους 4 υπαλλήλους αποσπασμένους ή με διάθεση σε άλλες υπηρεσίες.